Minggu, 26 Agustus 2012

Jangjawokan Sunda


Seureuh seuri
Pinang
nanggeng
Apuna galugaet angen
Gambirna pamuket angen
Bakona galuge sari
Coh nyay, parupat nyay, loeko lenyay
Cucunduking aing taruk harendong
Cucunduking aing taruk paku hurang
Keuna asihan awaking
Asihan si leuget teureup


Kalimah diluhur mangrupa jangjawokan anu dawam dipaké urang sunda buhun sabot rék nyepah (nyeupah), digerenteskeun atawa di ucapkan dina haté. Jangjawokan dipaké dina unggal kagiatan, komo jadi lantip hirup. Contona pikeun bergaul, digawé sapopoé, sarta du'a Laku kitu dimungkinkan alatan faktor masarakat Sunda anu agraris sok ngajaga harmonisasi jeung alam. Konon ogé sakumna nu kumelendang dialam dunya dianggap ngabogaan jiwa.

Lantip sarta krama hirup contona nyambung jeung paré (béas). Aya jangjawokan anu dipaké saprak melak bibit, ngaseuk, tandur, panén, nyiuk beas, nyangu, mawa beas ticai, ngisikan, kawas salah sahiji conto dihandap ieu:

Jampe Nyimpen Beas

Mangga Nyi Pohaci
Nyimas Alame Nyimas Mulane
Geura ngalih ka gedong manik ratna inten
Abdi ngiringan

Ashadu sahadat panata, panetep gama
Iku kang jumeneng lohelapi
Kang ana teleking ati
Kang ana lojering Alloh
Kang ana madep maring Alloh
Iku wuju salamaet ing dunya
Salamet ing akherat

Asahadu anla ila haileloh
Wa ashadu anna Muhammaddarrasolullah
Abdi seja babakti kanu sakti, agung tapa
Nyanggakeun sangu bodas sapulukan
Kukus konéng purba herang
Tuduh kang seseda tuhu
Datang ka sang seda herang
Tepi ka kang seda sakti
Nu sakti neda kasakten
Neda deugdeugan tanjeuran

Conto séjénna,

Jampe Ngisikan (kukumbah béas):

Mangga Nyimas Alene Nyimas Maulene
Geura siram dibanyu mu’min
Di Talaga Kalkaosar
Abdi ngiringan
Nyi Pohaci Budugul Wulung
Deui jail babawaan kaula
Heug

Nyi Pohaci Barengan Jati
Kalakuan jail kaniaya
Ka Nyi Pohaci Sukma Jati
heug

Ieu pisan conto lantip hirup masarakat agraris anu nyiptakeun harmonisasi adapt jeung alam.

Para Sastrawan Sunda umumna, kawas Wahyu Wibisana, Rus Rusyana, Ajip Rosidi menggolongkan Jangjawokan minangka wangun puisi sunda. Yus Rusyana nyicikeunana dina buku Bagbagan Puisi Mantra Sunda (1970), sedengkeun Ajip Rosidi dina Jangjawokan (1970). Kuring piker, ucul ti bener atawa salah ngeunaan pamahaman unggal ka jangjawokan, tapi ku cara katagorisasi jadi cabang ti puisi, sahenteuna bisa diwariskeun kegenarasi saterusna, yén di tatar ieu kungsi aya bagian ti budaya Sunda anu disebut Jangjawokan.

Nurutkeun Wahyu Wibisana: "Jangjawokan saluyu jeung maksud puisi magis anu diungkabkeun Yus Rusyana sarta pamadegan Rachmat Subagya dina Ageman Pituin Indonésia. Kalayan mantra jelema berangsur-angsur memulangkan kawasa-kawasa imajiner anu dianggap ngarémpak luhur wewenangnya anu imajiner ka tempat asal wajar maranéhanana anu imajiner ogé".

Pengertian imajiner berpusat dina pamikiran anu nyambung kalayan makhluk gaib anu dianggap miboga kakawasaan sarta kewenangan sarta aya di tempat nu tangtu. Ku kituna, hal ieu aya dina tataran kayakinan sarta kapercayaan yén ku cara nu tangtu, kakawasaan sarta kewenangan makhluk gaib éta bisa dimangpaatkeun manusa pikeun tujuan-tujuan anu dikehendakinya. Cara éta pisan kalayan ngagunakeun mantra sarta sagala katangtuanana.

Naha Istilah Jangjawokan?

Wahyu Wibisana dina SASTRA LAGU: Néangan Hubungan Larik sarta Lirik ngécéskeun:
Dua buah wangun puisi sunda anu bisa disebutkeun boga sipat arkais ialah ajimantra sarta wangun puisi dina carita pantun. Istilah ajimantra dicokot ti naskah kuna Siksa Kandang Karesyan. Sedengkeun puisi dina pantuan aya warsih 1518, sarua hartina kalayan istilah mantra ayeuna. Sedengkeun puisi dina carita pantun aya dua nyaéta rajah sarta nataan”.

Jangjawokan hiji harti kecap séjén ti ajimantra. Istilah ajimantra dipaké dina Naskah Siksa Kanda Ng Karesyan, ditulis dina warsih 1518 M. Tapi istilah Jangjawokan henteu dipikanyaho saprak iraha. Tapi Urang Sunda Tradisional leuwih loba ngagunakeun istilah Jangjawokan atawa ajian tinimbang ajimantra. Meureun kadua sebutan anu ngabogaan kesaman harti ieu nandakeun ayana adaptasi pamahaman, nganggap Jangjawokan (Sunda Buhun) eufimisme ti ajimantra (Sanksekerta).

Ajip Rosidi dina buku Jangjawokan leuwih menekankan dina istilah ieu tinimbang ngagunakeun kalimah ajimantra, jeung ékol: Istilah ajimantra asalna ti India sarta dina basa Sunda henteu kungsi dipaké. Ditempo ti sagi eusina, Jangjawokan éta mangrupa paménta atawa paréntah ambéh kahayang sipengguna jangjawokan dilaksanakeun ku nu gaib “makhluk gaib”.

Tapi tanpa ngoréksi paradigma diluhur, timbul patarosan, naha bener Jangjawokan éta ajimantra anu dimintakan ka Makhluk Gaib?.

Adaptasi basa atawa kayakinan?

Sabenerna pikeun ngahartikeun harti tujuan permohonan ti palaku jangjawokan perlu ogé disusud ngaliwatan pamahaman ngeunaan Hyang Tunggal; Hyang Keresa atawa Kapangéranan Anu Maha Esa sarta sajarah diri dina Paradigma Sunda. Alatan pamahaman istilah nu gaib henteu salawasna berkonotasi dina makhluk gaib, kawas jin atawa makhluk lemes, tapi aya ogé sarupaning cara membangkitkan spiritulitas dina dirina, kawas paradigma ngeunaan badan ; bathin sarta kuring.

Negasi ka paradigma diluhur bisa dicontohkan, kieu:.

Ka Indung nu ngandung
Ka Rama nu ngayuga
Ka Indung nu teu ngandung
Ka Rama nu ngayuga
Kadulur opat kalima pancer
Pangnepikeun ieu hate
Ka Indungna anu nagnadung
Ka Ramana anu ngayuga
Ka Indungna nu teu ngandung
Ka Ramana nu ngayuga
Kadulur opat kalima pancer
Kalawan kanu ngurus jeung ngaluis si …. (anu) ……
Dst … dst …….

Kuring henteu nempo ayana eksistensi nu gaib ti luar dirina. Dina perkara séjén, bisa jadi ditujukan pikeun nguatkeun bathinnya, atawa sarupaning aya paréntah ingsun ka bathinnya pikeun berkomunikasi kalayan ingsun batur.

Lamun waé anu dimaksud dina kandungan jangjawokan sarua jeung anu dimaksud dina Pantun Sunda, nginget duanana ogé dikatarogikan minangka puisi arkais, gemi kuring bisa ogé diperbandingkan kalayan référénsi ti Buku Jakob Sumardjo ngeunaan ‘Khasanah Pantun Sunda’, utamana ngeunaan ‘arkeologi pemkiran’ Urang Sunda Buhun ka ‘Trias Pulitik Sunda’. Tanpa pamahaman anu écés niscaya “Urang Sundangeunaan kaleungitan sajarah pamikiranana anu hakiki.

Signal ti paradigma sarta muara pernmohonan bisa ogé dikaitkeun kalayan strata pengabdian dina hirarki pamaréntahanana. Contona Wado tunduk ka Mantri ; Mantri tunduk ka nangganan ; nangganan tunduk ka mangkubumi ; mangkubumi, tunduk ka ratu ; ratu tunduk ka dewata ; dewata tunduk ka Hyang. Ku kituna Hyang lah anu pangluhurna.

Nurutkeun Edi S Ekajati, dina Kabudayaan SundaAgeman sarta kapercayaan:
Kakawasaan pangluhurna aya dina Sahyang Keresa (Anu Mahakuasa) atawa Nu Ngersakeun (Anu Menghendaki). Manéhna disebut Batara Tunggal (Pangéran Anu Maha Esa), Batara Jagat (Penguasda Alam), sarta Batara Seda Niskala (Anu Gaib). Jadi dina pamahaman kuring, anu ngabédakeun masalah Kaésaan Pangéran dina Paradigma Urang Sunda Wiwitan jeung anu saterusna perenahna dina Saréatna. Hal ieu wajar, nginget unggal ageman ngabogaan sajarah sarta perkembangannya sorangan.
Dina talari Jangjawokan saterusna kapanggih aya sebutan Alloh ka anu dimohonkan. Urang sunda biasana maca jeung Alloh. Konsonan “O” na mani lekoh - has. Komo aya jangjawokan ti Urang Baduy anu ngagunakeun istilah anu dipaké para pangagem ageman islam, kawas dina Sawer Panganten, kawas dihandap ieu:

Bismillahirohmanirohim.
Panggpunten kasadaya,
Kau nu kolot ka nu anom,
Sumawon kanu sipuh mah,
Kaula bade nyembahkeun,
Nyi panganten sareng ki panganten.
Atawa dina Sadat Islam:
Sadat Islam aya dua,
Ngislamkeun awak kalawan nyawa,
Dat hirup tangkal iman,
Ngimankeun awak sakujur,
Hudang subuh banyu wulu,
Parentah Kangjeng Gusti,
Nabi Adam pangyampurnakeun awak awaking,
Sir suci,
Sir adam,
Sir Muhammad,
Muhammad Jaka lalana,
Nu aya di saluhuring alam.

Istilah dina jangjawokan anu loba disebut-sebut urang sunda Buhun, kawas AllohAdam sarta Muhammad tinangtu henteu bisa dilepaskan ti paradigma ngeunaan Dzat – Sipatsarta Manusa éta sorangan. Meureun ogé nandakeun ayana unsur kahijian anu hakiki antara badan, bathin sarta kuring-na manusa. Memang jadi hésé pikeun kuring ngabédakeun lamun masih aya istilah: Jangjawokan éta hiji permohonan (ngan) ka Makhluk Gaib, lain ka Anu Maha Gaib. Tapi syah-syah waé lamun dipaké dina raraga katagorisasi puisi arkais.

Conto séjénna do’a pikeun diajar, atawa ambéh dicerahkan pikiran. Conto ieu kuring dapatkan ti Almarhum Bapa Nunung Setiya, kitu:
Allahuma hujud bungbang
Nu hurung dina jajantung
Nu ruhay dina kalilipa
Remet meteng dina angen
Bray padang ….. Alllah.
Pangmukakeun kareremet nu aya didiri kula
Bray padang,
Brya caang,
Caangna salalawasna
Lawasna Saumur kula.
Sanggeus Bapa Nunung maot saterusna kuring coba telusuri ti mana asal jangjawokan éta, sarta kumaha ogé basa aslina. Dina pamustunganana kuring manggihan ti salah sahiji asal, konon baheulana ngeusi, kitu:
Hujud bungbang
Nu hurung dina jajantung
Nu ruhay dina kalilipa
Remet meteng dina angen
Bray padang,
Pangmukakeun kareremet nu aya didiri kula
Bray padang,
Brya caang,
Caangna salalawasna
Lawasna Saumur kula.
Lamun waé anu kadua diluhur diyakini bersumber ti jangjawokan anu kahiji sarta henteu kapanggih kalimah Tauhid, tapi dina wangun dihandap ogé henteu kapanggih ayana unsur anu memintakan ka makhluk gaib dina harti diluar (kakuatan) dirina. Kajaba lamun indung mu ngandung sarta nu teu ngandung ; bapa nu nungayuga kalawan nu teu ngayuga ; dulur opat kalima pancer dianggap makhluk gaib?.

Kuring malahan menafsirkan, kalayan dicantumkannya kalimah Tauhid didina jangjawokan kasebut, malahan dimekarkeun ku urang sunda saterusna, boga tujuan memintakan legitimasi sarta idin ti anu Maha Gaib. Sahenteuna boga tujuan pikeun ngurangan tudingan menduakan Pangéran. Tapi aya benerna lamun urang kolot tiheula berujar “antara Gusti jeung makhlukna euweuh watesna, leuwih deukeut jeung naon wae, kalahka laér kénéh antara hate jeung urat beuheung”.

Ciri-ciri Janjawokan

Jangjawokan didina koridor satra puisi arkais didefinisikan, minangka: paménta atawa paréntah ambéh kahayang (jelema anu ngagunakeun jangjawokan) dilaksanakeun ku nu gaib “makhluk gaibsawates ieu gampang dipahaman, nyaéta para pamaké jangjawokan ngagunakeun makhluk gaib pikeun ngahontal kahayangna. Tapi henteu bisa dipungkiri lamun kapanggih ogé jangjawokan anu ngagunakeun bacaan sakumaha lajimnya dipaké ku urang sunda anu ngagem agama islam (tempo Sadat Buhun), dikatagorikan do’a, lain jangjawokan. Tapi naha euweuh jangjawokan lain do’a?.

Pemilahan jangjawokan kalayan do’a dimungkinkan lumangsung lamun jangjawokan dikatagorikan minangka bagian ti puisi sunda (arkais), sarta dibahas dina tasma sastra. Indikator jangjawokan ditangtukeun dumasar tasma sastra. Tapi kaci waé lamun jangjawokan ditempo ti tasma séjénna. Alatan sabot hiji jalma ngedalkeun jangjawokan tangtu tujuanana lain pikeun maca puisi.

Jangjawokan diyakini ngabogaan kakuatan magis. Kamungkinan kakuatan ti kandungan magis anu dirasakeun merenah ngabalukarkeun jangjawokan ditularkan sacara turun temurun. Jangjawokan mustahil bisa tahan sarta terkabarkan nepi ka ayeuna lamun henteu dirasakeun mangpaatna sarta diyakini kakuatanana. Anu écés aya harmoni manusa kalayan alamna sabot jangjawokan éta dibacakeun.

Peran jangjawokan bisa diasumsikan keberadaanya saméméh saterusna dibikeun ka para penyembuh modern, kawas dokter ; psikolog ; atawa profesi naon waé anu patali jeung masalah penyembuhan fisik sarta psikis. Jangjawokan dipaké ogé dina kasapoé jeput, minangka bagian ti lantip hirup, kawas dina kagiatan saméméh piceun cai sarta kagiatan séjénna.

Jangjawokan dina jenis ieu bisa kapanggih dina Jampe Kahampangan (Jampé rék piceun cai leutik) ; Jampe Kabeuratan (rék piceun cai badag) ; Jampe Neda (Jampé saméméh dahar) ; Jampe Masamon (Jampé natamu) dll. Konon béja, kakuatan ti magisnya perenahna dina kaberesihan haté si pelafalnya sarta kanyaan pikeun para penggunannya. Tapi kuring henteu bisa laér teuing asup pikeun nyaho pangaruhna, biarlah ieu mangrupa bagian ti widang l.ainnya.

Wahyu Wibisana, mengkatagorikan: ”ajimantra (baca: Jangjawokan) mangrupa sastra arkais anu kungsi mecenghul saterusna sanggeus sastra sunda kuna. Disebutkeunkungsi dipakésartakungsi mecenghul’, alatan memang ayeuna lolobana jelema sunda geus henteu ngagunakeun sarta sakaligus henteu mercayaan ajimantra. Ngan waé, minangka karya sastra (anu umumna ngawangun lisan) tetep mangrupa genre pangsoranganna dina sastra Sunda kawas ogé dina sastra wewengkon séjénna di Nusantara.”.

Ti pernyataan diluhur, kuring yakin Kang Wahyu masih nganggap yén masih aya masarakat Sunda anu ngagunakeun jangjawokan. Kitapun saterusna henteu bisa menafsirkan masarakat pamaké jangjawokan minangka masarakat tinggaleun jaman, alatan realitasnya merenah kénéh pikeun dipaké. Kalayan dimasukannya ajimantra minangka bagian ti puisi mangka masih bisa disusud sarta terkabarkan wartana ka generasi saterusna. Sahenteuna katagorisasi ieu bisa nyalametkeun jangjawokan minangka asset budaya bangsa, sekalipun ngan dinikmati minangka karya seni, henteu dina unsur magisnya.

Jangjawokan nurutkeun Wahyu Wibisana ngabogaan ciri-ciri, nyaéta:
  1. Nyebutkeun ngaran kawasa imajiner, kawas: Pohaci Sanghiyang Asri, Batara, Batari dll.
  2. Dina kalimah atawa frase anu nyatakeun si pengucap janjawokan aya dina posisi anu leuwih kuat, otomatis pahareup-hareup kalayan pihak anu lemah.
  3. Nyambung kalayan konsvensi puisi, mangrupa katerusan ti gaya Sastra Sunda Buhun sarta carita Pantun, nyaéta ayana desekan atawa paréntah, digigireun / sabeulah himbauan, tegesna boga sipat imperative sarta persuasif.
  4. Masih nyambung kalayan konvensi puisi, ayana rima-rima dina jangjawokan. Rima-rima dimaksud ngabogaan fungsi estetis ; ngawangun wirahma ; fungsi magis ; fungsi nyieun ingatan jelema anu ngedalkeun.
  5. Ayana lintas kode basa dina ajimantra anu hirup di Parahiangan sarta Baduy. Basa jangjawokan kasebut diserep seutuhnya atawa disaluyukeun jeung létah pengucapnya.
  6. Reueus  minangka sastra arkais anu kungsi mecenghul saterusna sanggeus sastra sunda.
Ciri-ciri diluhur tinangtu ditempo ti katagori Jangjawokan minangka bagian ti puisi arkais sunda. Jadi wajar lamun aya tekanan tujuan ti materi jangjawokan ; gaya sastra sarta gaya basa ; rima-rima ; sarta kalahiranana paska sastra sunda.

Penyebutan Kawasa Imajiner

Pengertian imajiner berpusat dina pamikiran anu nyambung kalayan makhluk gaib anu dianggap miboga kakawasaan sarta kewenangan sarta aya di tempat nu tangtu. Dina tataran kayakinan sarta kapercayaan yén ku cara nu tangtu, kakawasaan sarta kewenangan makhluk gaib éta bisa dimangpaatkeun manusa pikeun tujuan-tujuan anu dikehendakinya, sakumaha dina Jangjawokan.

Ngaran-ngaran kawasa imajiner anu dimaksudkan tinangtu pohara patali jeung istilah-istilah anu dipaké urang Sunda Buhun. Kawas Pohaci Sanghyang Asri ; Batara sarta Batari ; Sri Tunggal Sampurna ; Malaékat Incer Bodas ; Raden Angga Keling ; Ratu Teluh ti Galunggung ; Sang Ratu Babut Buana. Penyebutan kawasa imajiner kasebut, kawas conto dihandap ieu:

Jampe Masamoan

Nu ngariung jiga lutung
Nu ngarendeng jiga monyét
Na aing mandaha!
Maung pundung datang turu
Badak galak datang depa
Galudra di tengah imah
Kakeureut kasieup ku pohaci awaking.

Jampe masamoan diluhur boga tujuan ambéh ngabogaan kakuatan anu tersinari pohaci anu aya didina dirina. Komo aya sarupaning paréntah bathin ka saha ogé anu aya ditempat pasamoan kasebut pikeun tunduk sarta narima datangna. Meureun ogé bisa ditapsirkeun ayana paréntah bathin jelema anu rék natamu ka bathin pihak”nu dipasamoan’.

Conto paréntah bathin ieu bisa ditempo ti asihan asihan kawas dihandap ieu, kieu:
Ka Indung anu ngandung
Ka Rama anu ngayuga
Ka Indung nu teu ngandung
Ka Rama anu teu ngayuga
kadulur opat kalima pancer
Pang nepikeun ieu hate
Ka Indung na anu ngandung
Ka Rama na anu ngayuga
Ka Indung na nu teu ngandung
Ka Rama na anu teu ngayuga
Kadulur na opat kalima pancer
Kalawan kanu ngurus ngaluis hirup jeung huripna... (sianu).......
Pamugi sing....................................................
Jangjawokan diluhur terasakan ayana paréntah bathin (rasa) ti pamaca jangjawokan ka bathin (rasa) jelema anu dituju pikeun ngalaksanakeun naon anu dikehendakinya. Paréntah sarta urusan koridor bathin ieu pohara nampak sabot pemohon maréntahkeun bathinnya pikeun nepikeun ka bathin tujuanana. Kawas aya eksistensi indung sarta bapa anu ngandung kalawan nu teu ngandung. Saterusna disebut ogé eksistensi ti baraya anu opat sarta pancernya.

Dina konteks anu sarua kapanggih ogé istilah-istilah spiritual anu lajim dipaké jelema sunda panganut ageman islam. Ku kituna kawasa imajiner lamun ditapsirkeun minangka hiji hal anu gaib atawa makhluk karasaeun jadi rancu lamun urang maca jangjawokan kawas dihandap ieu.
Jampe Unggah

Ashadu sahadat bumi
Ma ayu malebetan
Bumi rangsak tanpa werat
Lan tatapakan ing Muhammad
Birahmatika enya arohmana rohomin

Jampe Turun

Allohuma ibu bumi
Medal tapak tatapakan
Turun wawayanging ing Muhamad
Birahmatika enya arohma rohimin.
Lamun waé ditelaah saterusna ti kadua jangjawokan pamungkas, kuring sorangan jadi ma`lum, yén permohonan bathin ka hiji halAnu Gaib” dimintakan idin leuwih tiheula kaAnu Maha Gaib”, atawa bisa ogé disimpulkan yén luhur karék anu Maha Gaib mangka Anu Gaib éta bisa diperintahkan.

Istilah ”Nu Gaibdi dieu tinangtu ngabalukarkeun patarosan, Nu Gaib anu mana?. Meureun alangkah leuwih bijaknya lamun mendefinisikan jangjawokan ku cara ngagunakeun paradigma ti para pamakéna, nyaéta masarakat Sunda Buhun. Dina paradigma masarakat Sunda Buhun, utamana sabot mengkaji sarta manggihan sajarah diri baris kaungkab aya tilu unsur anu ngabalukarkeun manusa hirup jeung hurip, nyaéta unsur lahir (badan) ; bathin (hirup) sarta kuring (kuring). Kuring atawa kuring bertindak minangka driver pikeun lahir sarta bathin, pikeun badan jeung hirupna. Kuring ogé anu memanaje badan sarta bathin.

Ti paradigma kasebut tinangtu bisa disimpulkan, yén nu gaib éta lain sesosok makhluk anu aya diluar dirina, melainkan nu ngancik dina dirina.

Pamaké Jangjawokan minangka pemberi paréntah

Dina jangjawokan, si pamaké bertindak minangka pemberi paréntah bathin, sahenteuna minangka pihak anuhayangeunhiji hal. Ku para sastrawan diposisikan minangka pihak anu leuwih kuat ka panarima paréntah. Contona:

Nu ngariung jiga lutung
Nu ngarendeng jiga monyét
Na aing mandahna
…………..
kakeureut ka sieup ku pohaci awaking

Atawa:

Curuk aing curuk angkuh
Bisa ngangkuh putra ratu
……
mangka reret soreang
soreang ka awak awaking

Sipemberi paréntah gemi kuring henteu salawasna memposisikan diri minangka pihak anu leuwih kuat, alatan aya ogé kecenderungan kalimah anu bisa ditapsirkeun minangka permohonan atawa himbauan, lain paréntah. Lamun perhadapkan jeung anu kuat sarta anu lemah, mangka pohara pas lamun manéhna minangka pihak anu leuwih pendék sarta keur hayangeun hiji hal.

Tipe jangjawokan sarupaning diluhur, kawas dihandap ieu:

Jampe nyimpen Beas

Mangga Nyi Pohaci
Nyimas Alane Nyimas Mulane
Geura ngalih ka gedong manik ratna inten
Abdi ngiringan
…………….
Ti kalimah kasebut leuwih laér ti unsure maréntah. Sekalipun menaruh harepan badag pikeun ngalakonan. Tapi leuwih tepay lamun dikatagorikan membujuk pikeun ngalakonan. Conto séjénna, kawas dina Jampe ngisikan: Mangga Nyimas Alene Nyimas Mulane - Geura siram dibanyu mu’min - Di Talaga Kalkaosar - Abdi ngiringan ……dst”

Kuring manggihan sawatara perkara. Pikeun jenis jangjawokan nu tangtu, kawas pangabaran atawa asihan, penyatuan bathin sarta kandungan jangjawokan dipigawé ngaliwatan prosés ‘kuru cileuh kentel peujit’. Meureun ieu pikeun numuwuhkeun kanyaan sarta keteguhan haté sarta kayakinan ambéh tujuan kasebut bisa dihontal. Dina timuan kuring (meureun hiji pareng), dipigawé ogé ku masarakat anu lain panganut ajaran Sunda Buhun.

Cara-cara sarta budaya kitu lain ngan dipigawé ku ‘urang sunda buhun’ komo nepi ka ayeuna masih aya anu ngalakonanana. Contona ngalakonan ku cara puasa dina jumlah poé nu tangtu ; ngalakonan wirid ; atawa ngalakonan solat peuting. Sedengkeun ukuran keberhasilannya henteu sarua kalayan peta pangalaman kawas dahar rawit, langsung karasaeun ladana, atawa bisa dinikmati.

Penekanan paréntah

Dina jangjawokan mindeng kapanggih pengulangan paréntah atawa sarupaning ‘penegasan paréntah pikeun dilaksanakeun’. Paréntah ieu boga sipat imperatif atawa persuasif, contona:
Bray padang, Bray caang
Caangna salalawasna,
lawasna Saumur kula
……………………………
mangka langgeng mangka tetep
mangka hurip kajayaan
Kalimah ieu tinangtu lain saukur penegasan, tapi bisa ogé diartikeun minangka kanyaan pikeun ngahontal naon anu dikehendakinya.

Panutup

Sabenerna pohara hésé mendifinisikan jangjawokan, kajaba ti kandungan kahayang anu termaktub didina jangjawokan éta sorangan. Lamun dinyatakeun ménta ka makhluk gaib, tapi anu kapanggih nyaéta usaha nguatkeun bathinnya, komo aya negasi ngeunaan eksistensi Pangéran. Saterusna, lamun waé dinyatakeun minangka paréntah, itupun hésé diderfinisikan, nginget aya ogé janjawokan anu eusina memohon atawa menghimbau.

Jangjawokan nyaéta hasil cipta, karsa sarta rasa manusa Sunda. Ngabogaan akar kesejarahan anu teuneung. Saluyu kalayan perkembangan sarta sajarah pamahaman ngeunaan kayakinan sarta sajarah diri, komo kungsi dirasakeun mangpaatna. Jangjawokan lain saukur puisi anu bisa dinikmati kata-katanya, tapi minangka hiji hal anu diyakini ngabogaan kakuatan. Biarlah jangjawokan ‘diampihan’ minangka puisi, ambéh henteu leungit sarta bisa terkabarkan disaterusna poé.

Mun seug tea mah aya nu nyungsi rusiah jangjawokan, dipaluruh nepi ka wates wangenna. Tinangtu bakal panggih jeung sajatining hirup jeung huripna. Nu gaib séjén makhluk nu misah tina ingsunna. Nu ngulon, ngaler, ngetan jeung ngidul, séjén nu nyengkal tina pancerna. Sakabehna aya na hate jeung rasana, aya dina uteuk jeung pikiranana. Ibarat gula jeung amisna, uyah jeung asinna, ngajirim ngajadi hiji, kalawan tinekenan bakal kabuka rusiah, saha ari urang? timana ari urang? jeung rek kamana ari urang?. Sabab mun manusa geus wawuh jeung dirina tinangtu bakal wawuh ka Gunti na.(Cag). 

Dicutat jeung dialih basakeun  ti :http://mirwansmart.blogspot.com

4 komentar:

  1. Sampurasun...Subhanalloh...ni asa reueus simkuring katarik kataji,enya ge urg sunda anu tuna kubisa bodo kanyaho kana Kisunda sakantenan hoyong terang kana jampe kango tatanen/tani ti miiti melak dugi ka ngala...hatur nuhun

    BalasHapus

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...