Minggu, 20 Juli 2014

Ngaran Patempatan

Alun-alun  : pakarangan atawa tempat nu lega nu aya di puseur kota
Amben : tépas imah panggung nu lanténa tina palupuh
Astana : kuburan/makam
Babakan : Lembur atawa kampung anyar
Basisir : Tempat di sisi laut
Babantar : bagian walungan anu lega sarta déét
Bojong : lahan anu nyodor ka sisi walungan tur gédé
Bobojong : jojontor taneuh anu nyodor ka cai, biasana aya di sisi walungan
Bubulak/bulakan : tempat nu pinuh ku jujukutan nu aya di pasir atawa di lamping gunung
Buruan : tempat hareupeun imah, pakarangan
Dungus : gundukan tatangkalan laleutik jeung (rada) rembet, biasana ayanan di leuweung
Dapur/pawon : rohangan atawa bagian tina imah nu biasana aya di tukang, paranti usuk-asak
Dayeuh : lembur nu dicicingan ku jalma réa
émbél : ranca nu jero jeung di beulah luhurna pinuh ku jujukutan
émpér : pakarangan nu pangdeukeutna jeung imah atawa bangunan séjénna
Gawir : sisi jurang
Goah : rohangan paranti neundeun pangbéasan atawa rupa-rupa kadaharan, biasana aya di pawon
Geger : tonggoh gunung anu manjang
Gerembel : kumpulan tatangkalan nu rada rembet, tapi teu biasa dipaké nyumput sasatoan
Gupitan : jalan heureut (sarupa jalan satapak) antara dua lamping
Hunyur : imah rinyuh atawa taneuh nu mucunghul, pasir leutik
Huma : sawah darat, kebon nu dipaké melaké par tur tara dikocoran cai
Jalan Huni : lolongkrang tincakkeun antara pepelakan di kebon
Jalan Jajahan : jalan gedé nu bisa dipaké ngaliwat kandaraan
Jalan Satapak : jalan nu ngan bisa diliwatan ku jelema
Jontor : taneuh anu nyodor ka laut
Jungkrang : legok anu jero sarta gurawes
Kubangan : tempat nu ledok (biasana di sawah atawa di balong) paranti mandi munding
Kamalir : jalan cai leutik
Kobakan : lobang di tegalan anu aya caian
Karéés : tempat di sisi walungan anu réa keusikan
Kebon : taneuh darat nu dipaké melak rupa-rupa pepelakan
Landeuh : taneuh atawa tempat nu leuwih handap ti tempat urang cicing
Lebak : tempat nu leuwih handap
léngkong : tempat legok jeung jero di antara dua lamping
Lamping : tempat di gunung antara puncak jeung tutugan
Legon : daerah di basisir anu ngelok saeutik ka dra, sarupa teluk ngan leuwih leutik
Lembur : tempat nu dicicingan ku jalma réa, kampung
Leuwi : bagian walungan anu leuwih jero jeung lega
Monggor : daerah sarupa pasir ngan leuwih leutik tur leuwih handap
Muhara/Muara : tuntung walungan (di hilir) tempat patepungna walungan jeung laut, atawa tempat patepungna walungan leutik jeung walungan nu leuwih gedé
Nagrak : taneuh nu luhur sarta angar
Negla : tempat nu lega sarta teu kahalangan ku tatangkalan
Parigi : jalan cai nu ngahaja meunang nyieun
Parung : bagian anu déét di walungan jeung dihapit ku leuwi
Pasir : sarupa gunung, ngan leuwih leutik sarta leuwih handap
Pangkéng : roangan di imah paranti leleson atawa barang teundeun
Pakarangan : taneuh nu aya di sakurilingeun imah
Patengahan : roangan nu aya di tengah imah
Pipir : taneuh di sagigireun imah
Reuma : taneuh darat urut huma nu geus teu dipaké
Rora : sarupa susukan (cai ngocor) nu aya di leuweung
Sabang : taneuh darat nu dihapit ku dua walungan
Sungapan : tempat ngalirkeun cai ti walungan ka sawah
saké : walungan leutik
Sampalan : tegal di leuweung tempat sato jarah
Samida : leuweung nu dikaramatkeun
Seler : walungan leutik
Situ : sarupa balong ngan leuwih lega
Sirah Cai : tempat kaluarna cai nyusu nu engkéna bakal jadi walungan
Somang : jurang gurawés sarta jero
Tanjung : taneuh nu nyodor ka laut
Tarikolot : tempat atawa daerah urut lembur
Tegalan : taneuh lega tur rata jeung sabagian gedé pinuh ku jujukutan
Tepiswiring : ngaran séjén pikeun pasisian atawa pilemburan
Tétélar : taneuh di tengah sawah anu heunteu kahontal ku cai
Tepas : bagian imah (panggung) nu pang-hareupna, paranti narima sémah
Tutugan Gunung : bagian gunung panghandapna

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...