Minggu, 20 Juli 2014

Paribasa Sunda


adat kakurung ku iga
:
tabéat nu geus hésé dirobahna
adéan ku kuda beureum
:
ginding ku barang batur atawa barang meunang nginjeum
agul ku payung butut
:
jalma taya kaboga, tapi mindeng nyaritakeun yén manéhna turunan ménak baheula
Mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih, mun teu ngoprék moal nyapék
:
mun teu usaha moal boga rejeki
asa ditonjok congcot
:
Meunang kabungah anu gédé, anu saenyana teu diarep-arep
banda tatalang raga
:
kakayaan mah gunana pikeun ngabagjakeun awak. Ku sabab kitu leuwih hadé ngorbankeun banda batan cilaka awak
sahérang-hérang cibéas
:
saberesih-beresih haté jalma nu geus di nyenyeri, pasti saeutikna masih kénéh aya kanyeri hate
bentik curuk balas nunjuk
:
ngan bisa maréntah atawa nitah wungkul, henteu prak di pigawé ku sorangan
murag bulu bitis
:
teu resep cicing di imah, hayang nyanyabaan atawa udar-ider waé
sabobot sapihanéan sabata sarimbangan
:
hirup akur, runtut-raut,sakasuka sakaduka
caang bulan dadamaran
:
migawé hal anu teu diperlukeun deui
kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak
:
layeut, sauyunan, runtut raut
cicing dina sihung maung
:
hirup atawa kumawula ka gegedén, sok milu kaajénan batur
nyium bari ngégél
:
muji bari ngarah paméré
cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok
:
upama dileukeunan tur janun, sagala rupa nu hésé ogé bakalan tinekananan
daék macok, embung di pacok
:
hayangna barang pénta ka batur, tapi ari bagian batur ménta ka dirina teu mere
nyeungeut damar di suhunan
:
némbongkeun kabeungharan ku méré mawéh ka deungeun-deungeun ngarah pamuji,ari kakulawarga sorangan korét
dibéré sabuku ménta sajeungkal, dibéré sajeungkal ménta sadeupa
:
kusabab dibéré haté, ngadadak loba-loba paménta
haté jelema sanajan déét moal kakobét
:
kacida héséna pikeun nganyahokeun kaayaan haté atawa kahayang hiji jelema
ulah muragkeun duwegan ti luhur
:
ulah ngamonyah-monyah rejeki meunang héséhésé cape
kawas hayam keur endogan
:
teu daék cicing lantaran haté kaweur atawa geus teu sabar ngadagoan nu di arep-arep
endog sasayang peupeus hiji peupeus kabéh
:
mun aya saurang dulur nu ngalakukeun codéka, dulur-dulur séjéna sok kababawa
piit ngeudeuk-ngeundeuk pasir
:
mikahayang hiji hal nu teu loyog jeung kaayaan dirina
ngeudeuk-ngeundeuk geusan eunteup
:
néangan akal pikeun nyilakakeun dunungan
nangkep mawa eunyeuh
:
mawa susah atawa mawa cilaka kanu di péntaan tulung
ngajual jarum ka tukang gendong
:
niat nipu kanu pinter
legok tapak genténg kadék
:
loba luang jeung pangalaman
nyieun pucuk ti girang
:
nyieun jalan pipaseaeun
mobok manggih gorowong
:
kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju
goong nabeuh manéh
:
muji atawa ngagulkeun diri sorangan
halodo sataun lantis ku hujan sakali
:
kahadéan nu sakitu lilana leungit ku kagoréngan sakali
nété tarajé ninjak hambalan
:
pikeun ngahontal cita-cita kudu satahap-satahap, ti handap heula nu beuki lila beuki luhur
hambur bacot murah congcot
:
mindeng nyarékan, tapi béréhan
moal aya haseup mun euweuh seuneu
:
moal aya masalah lamun teu aya sababna, aya akibat pasti aya sababna
hérang caina beunang laukna
:
hasil maksud kalawan teu ngaganggu batur
indung lembu bapa banténg
:
turunan gagah, beunghar, turunan ménak ti indung ti bapa
iwak nantang sujen
:
néangan picilakaeun, ngalakukeun pagawéan nu geus pasti pibahayaeunana
matak ibur salelembur
:
matak geunjleung jadi cerita dimana-mana
jagangna ka urang, ari jagungna ka batur
:
urang nu hésé capéna, ari hasilna beunang ku batur
janget kinetolan
:
turunan goréng atawa hadé ti indung bapa
mulih ka jati mulang ka asal
:
maot, asal ti Allah balik deui ka Allah
jogjog neureuy buah loa
:
mikahayang hiji hal nu teu ngimbangan kaayaan dirina
jojodog unggah ka salu
:
urut badéga jadi patih goah atawa jadi juragan istri
kabeureuyan mah tara ku tulang munding, tapi ku cucuk peda
:
cilaka mah biasana tina mokahaan urusan nu leutik
kaciwit kulit kabawa daging
:
kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah
kajeun panas tonggong, asal tiis beuteung
:
kajeun teuing capé digawé, asal bisa dahar kalawan cukup
ngudag-ngudag kalangkang heulang
:
ngaharep perkara nu samar bisa kalaksanakeun
kandel kulit beungeut
:
teu boga kaéra
legok tapak genténg kadék
:
loba luang jeung pangalaman
nété porot, ngeumbing lésot
:
sagala ihtiar teu hasil, sagala salah lantaran keur sial
ngalétak ciduh
:
ngabatalkeun omongan nu geus dilisankeun, ingkar janji
leutik-leutik ngagalatik
:
leutik waruga, tapi wanian atawa loba kabisa
lieuk euweuh ragap taya
:
teu boga naon-naon, malarat
ulah cara kembang malati, kudu cara picung
:
ulah ngurangan kanyaah, beuki lila kudu beuki nyaah
malik ka temen
:
asal babanyolan, tuluy jadi enyaan
mangkok emas eusi madu
:
jelema nu alus bahasa tu lampahna ogé hade
daluang katinggang mangsi
:
susuganan kanasiban aya jodo
mapay ka puhu leugeun
:
kasalahan hiji budak/turunan sok mawa goréng ka kolotna atawa kasaluhureunana
neukteuk mari
:
mutuskeun hubungan
ngadék sacékna, nilas saplasna
:
ngomong satarabasna, teu diréka-réka
ngeundeuk-ngeundeuk geusan eunteup
:
néangan akal pikeun nyilakakeun dunungan
ngimpi gé diangir mandi
:
baraid teuing, kacida teu panujuna
maut nyéré ka congona
:
hirup susah pakokolot, ngarandapan kurang rejeki sanggeus kolot
omong harus batan goong
:
béja gampang nérékabna, jeung biasana sok ngaleuwihan tina buktina
tacan aya nu nganjang ka pagéto
:
tacan aya jelema anu nyaho kana naon-naon kajadian kahirupan atawa ahérat
mending pait ti hela tinimbang pait tungtungna
:
kudu asak hela badami, bisi jadi pancogrégan di ahirna
seuneu hurung dipancaran
:
jelema nu keur ngambek ditambahan piambekeunana
papadon los kakolong
:
nu jangji tara jadi
kawas gula jeung peueut
:
kacida layeutna, tara aya pacogrégan
uncal tara ridueun ku tanduk
:
jelema moal ngarasa ridu ku kapinteran atawa ku élmu pangaweruh
rumbah caringin di buruan
:
geus euweuh nu bakal ngingetan sabab geus teu boga kolot atawa saluhureun
rup ku padung rap ku lemah, katuruban taneuh beureum
:
inget saumur-umur salawasna
nyair hurang meunang kancra
:
meunang untung gédé ku usaha leuleutikan
nyaliksik ku buuk leutik
:
barang pénta atawa ngarah kauntungan ka rahayat leutik
nyalindung ka gelung
:
hirup ngandelkeun banda atawa pangala pamajikan
ngijing sila béngkok sembah
:
teu satia ka pasangan hirup atawa dunungan
nyiuk cai ku ayakan
:
pagawéan anu mubadir, moal ngahasilkeun naon-naon
pindah cai pindah tampian
:
ngaluyukeun diri kana adat jeung kabiasaan di pangumbaraan heunteu tukuh kana adat jeung kabiasaan di tempat
uyah tara téés ka luhur
:
sipat indung bapa sok turun ka anakna
jogjog neureuy buah loa
:
milampah anu moal pihasileun
tikoro andon péso
:
nyampeurkeun pibalaieun; nyampeurkeun jelema nu keur ambek ka urang
ditiung geus hujan
:
kakara ati-ati sanggeus menang kasusahan atawa kacilakaan
kawas ucing jeung anjing
:
babari atawa mindeng paséa
ngudag-ngudag kalangkang heulang
:
ngaharep perkara nu samar bisa kalaksanakeun
ari umur tunggang gunung, angen-angen pecat sawed
:
umur geus kolot ari kahayang cara nu ngora
uncal kaauban surak
:
ngadéngé béja tacan sidik tuluy diandelkeun enya baé
watang sinambungan
:
nu boga perkara batur, nu diajak cékcokna urang
ngawurkeun wijén kana keusik
:
pagawéan mubadir taya gunana

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...