Minggu, 20 Juli 2014

ISTILAH KESENIAN

Beluk : tembang buhun (maca wawacan)
Celempungan : pagelaran lalaguan nu dipirig ku celempung jeung kacapi
Cianjuran : wangun tembang maké lalaguan tina pupuh Asmarandana, Dangdanggula, Sinom, kinanti
Gondang : kakawihan dina lisung ku halu
Guguritan : karangan pondok nu dianggit maké patokan pupuh
Guru lagu : sora vokal dina tuntung padaliasan
Karawitan barungan : gabungan karawitan sekar jeung karawitan gending
Karawitan gending : pagelaran nu ngan ngagunakeun sora-sora tatabuhan
Karawitan sekar : vokal wirahma bébas (tembang cianjuran), jeung vokal wirahma teu bébas
Kawih : rakitan basa nu teu paké patokan pupuh
Kliningan : lalaguan nu dikawihkeun ku juru sindén nu dipirig kacapi
Lurah sekar : paminpin nayaga jeung juru sindén
Ngadangding : nyusun atawa nyieun karangan maké patokan pupuh
Nyanggi : ngarang lagu
Pada : kumpulan padalisan anu mangrupa ukuran dangdingan
Padalisan : jajaran atawa baris dina pada
Pasanggiri : milih anu pinunjul
Rumpaka : kecap pinilih nu dipaké dina kawih
Sendratari : seni drama tari
Sénggol : ngaréka-réka sora waktu nembang ambéh leuwih ngenah kadéngéna
Serat kanayangan : da, mi, na, ti, la, da
Singer : makuta pikeun awéwé
Susumping : hiasan ceuli
Tembang : basa dangdingan nu maké aturan pupuh
Waditra : alat tatabeuhan
Wiletan : aturan sora tatabeuhan
Wirahma : rama

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...