Selasa, 01 Februari 2011

SI KABAYAN

Kabayan mangrupa inohong imajinatif ti budaya Sunda anu ogé geus jadi inohong imajinatif masarakat umum di Indonésia. Polahnya dianggap lucu, polos,tetapi sakaligus calakan. Carita-carita lucu ngeunaan Kabayan di masarakat Sunda diomongkeun turun temurun sacara lisan saprak abad ke-19 nepi ka ayeuna. Sakumna carita Kabayan ogé ngagambarkeun kahirupan sapopoé masarakat Sunda anu terus ngembang luyu jaman.

Inohong Kabayan ogé bisa disepadankan jeung inohong ti Arab, kawas Abunawas atawa Nasrudin.

Karya Sastra sarta Film

Buku
 • Si Kabayan, Utuy Tatang Sontani (1959)
 • Si Kabayan Manusa Lucu, Ahdiat Karta Miharja (1997)
 • Si Kabayan Nongol di Jaman Jepang, Ahdiat Karta Miharja
 • Si Kabayan: sarta sawatara dongeng Sunda séjénna, Ayip Rosidi (1985)
 • Si Kabayan jadi Wartawan, Muhtar Ibnu Thalab (2005)
 • Si Kabayan jadi Dukun, Moh. Ambri
 • Kabayan Nyieun Kalakuan (2002, komik kompilasi)
Film
 • Si Kabayan
 • Si Kabayan Néangan Jodoh (1994)
 • Si Kabayan Saba Dayeuh
 • Si Kabayan sarta Gadis Dayeuh
 • Si Kabayan Saba MÉTROPOLITAN
 • Si Kabayan: Lain Impian (2000)
 • Informasi ngeunaan Sikabayan ti Koran Pikiran Rahayat:Si Kabayan, ti Buku ka Buku
Rassers (1941) meunteun, Si Kabayan nyaéta inohong ambivalen. Sajaba minangka penghubung sarta pewarta ti Sang Panyipta Semesta, manéhna ogé dipeunteun minangka inohong anu ngawakilan totalitas sarta kakuatan masarakat anu boga sipat ngawangun, tapi ogé menghambat. Enya, di jero dirina sipat kapangéranan sarta demonis mewujud jadi hiji. Ku alatan éta, Rassers nganggap Si Kabayan nyaéta pahlawan budaya sakaligus tukang tipu.

SI Kabayan (SK) manusa lucu éta loba dipikanyaho jelema. Inohong urang ieu memang dipikawanoh resep berkelakar, humoris, lugu, tapi ogé sakapeung direpresentasikan minangka jelema anu pandai. Sapanjang kalahiranana, Si Kabayan sok dihidup-hidupkan jelema, tangtu waé luyu jeung kahayang sarta kapentingan si pengarangnya. Sawaréh komo memercayainya minangka lain inohong fiktif. Nurutkeun jelema anu percaya, astana Si Kabayan aya di Banten.

Di jero dongeng-dongeng lila, SK biasana digambarkan minangka jelema kampung anu lingkungan pergaulannya kawates di kira-kira pamajikanana (urang wawuh kiwari minangka Nyi Iteung), kadua mitohana, sarta majikannya. Tapi dina dongeng-dongeng anu diciptakeun jelema ayeuna, manéhna ogé sakapeung hirup di dayeuh. Tapi sanajan kitu, tetep waé digambarkan kalayan ngabogaan sipat-sipat jelema kampung.

Dokuméntasi Si Kabayan
Saprak iraha carita-carita SK didokumentasikan jelema? Dr. Snouck Hurgronje kaci jadi nyaéta jelema kahiji anu ngumpulkeun caritana. Sabab antara warsih 1889-1891, orientalis asal Walanda ieu ngayakeun panalungtikan ngeunaan kahirupan Islam sarta carita rahayat anu aya di Pulo Jawa. Pikeun ngalingkung pulo ieu, manéhna ngajak H. Hasan Mustapa anu geus manéhna wawuh di Mekkah dina 1885.

Minangka bukti gawé anu dipigawé Snouck, dina 1929 medal Tijl Uilenspiegel verhalen in Indonesie in het Bizonder in de Soendalande. Buku ieu asalna ti disertasi Maria-coster Wijsman, anu pembahasannya mendasarkan dina inohong SK anu hirup di Banten kidul. Asal carita-carita dina buku éta manéhna cokot ti catetan-catetan ngeunaan SK anu dikumpulkan ku Dr. Snouck.

Dina 1911 medal Pariboga: Salawe Dongeng-dongeng Soenda. Buku ieu disusun ku Cornelis Marinus Pleyte sarta dipedar ku Kantor Tjitak Goepernemen. Aya anu nganggap, ieu pisan buku kahiji anu memuatkan carita SK.

Saterusna, 21 warsih saterusna, dina 1932, Balé Pustaka medar buku Si Kabajan. Buku ieu disusun dumasar dongeng-dongeng anu aya dina panalungtikan Maria-coster Wijsman. Teuing naon alesanna, dongeng-dongeng dina disertasi tiheula éta dipilih deui. Sawatara dongeng anu kaangseu séks saterusna dipiceun.

Dina warsih anu sarua, medal Si Kabajan Djadi Doekoen karya Moh. Ambri. Karya ieu dianggap minangka saduran ti salah sahiji naskah drama karya Moliere, “Le Medicin Malgre Lui”. Menginjak warsih 1941, ngan aya hiji judul buku anu medal ngeunaan SK. Buku dijudulan Kabajan éta disusun ku W.H. Rassers dina basa Walanda.

Saterusna Utuy T. Sontani nulis drama “Si Kabayan” dina basa Indonésia sarta bukuna dipedar dina 1959. Naskah anu sarua ditarjamahkeun ka dina basa Rusia, jadi Si Kabaian (1960). Salapan warsih saterusna, carita ieu dipedar dina basa Inggris sarta dihijikeun babarengan karya pengarang séjénna ti nagara luar dina “Three SEASIAN Plays”, anu mangrupa suplemén ti berkala Tenggara.

Anu penting dicatet, dina warsih '60-an éta sahenteuna aya lima karya Min Resmana anu patali jeung carita-carita SK. Karya-karya anu dimaksud nyaéta Si Kabajan Pangantenan (1966), Si Kabajan Kasurupan (1966), Si Kabajan Ngandjang Kapageto (1966), Si Kabajan djeung Raja Manaboa (1966), sarta Si Kabajan Tapa (1967). Samentara éta sastrawan senior Sunda, MA. Salmun, medar Si Kabajan Modéren (1965).

Dina era 1970-an, ngan dua judul buku anu kacatet anu ngahirupkeun deui Si Kabayan. Kahiji, Tales of Si Kabayan anu disusun ku Murtagh Murphy sarta dipedar ku Oxford University Press, dina 1975. Anu kadua, Si Kabayan sarta Sawatara Dongeng Sunda Séjénna (1977) karya Ajip Rosidi.

Era 1980-an aya kira-kira lima judul anu medal. Dua di antarana karangan MO Koesman, nyaéta Si Kabayan (1980) sarta Si Kabayan Ngalalana (1982). Samentara éta Adang S. nulis Juragan Kabayan dina 1986. Séjénna, Lebe Kabayan (1986) karya Ahmad Bakri sarta Si Kabayan Tapa (1986) karya Min Resmana.

Dina warsih (1990), Si Kabayan “maotdunya. Alatan éta medal Jurig Kabayan karya Tini Kartini. Tapi, dina 1997 Si Kabayan dihidupkan deui liwat Si Kabayan Manusa Lucu buah leungeun Achdiat K. Mihardja. Di tempat séjén, benerna dina buku Asian Tales and Tellers (1998) susunan Cathy Spagnoli, Si Kabayan ogé mecenghul. Teu tinggaleun, Gerdi W.K. ogé milu ngahirupkeun balik Si Kabayan (1999).

Ngasupan era warsih 2000-an, buku-buku ngeunaan SK ogé tetep padamucunghul. Bisa disebutkeun, Si Kabayan-cerita ti Sunda (2000) karya Wangwangan, Kabayan Nyieun Kalakuan (2002) sarta Si Kabayan Jadi Sufi (2003) susunan Yus R. Ismail, sarta Si Kabayan (2004) karangan Mulyani S. Yeni. Saterusna, Si Kabayan Digugat (2004) karya Yuliadi Soekardi & U Usyahuddin, Si Kabayan Nongol di Jaman Jepang (2005) susunan Achdiat K. Mihardja, sarta, anu pamungkas, Si Kabayan Jadi Wartawan (2005) karya Muhtar Ibn Thalab.

Pamadegan Ngeunaan Si Kabayan
Dumasar catetan Sutaarga (1965), aya sawatara pamadegan atawa panalungtikan anu geus dipigawé boh ku kaum kolonialis boh pribumi patali jeung Si Kabayan. Kahiji, tangtu waé anu dipigawé ku Ny. Maria Coster Wijsman (1929) anu memperbandingkan ayana SK kalayan siklus inohong carita rahayat Éropa, Tijl Uilenspiegel.

Wijsman mengartikan Kabayan minangka sarupaning pamong désa anu ngabogaan tugas nepikeun warta. Istilah kasebut masih dipaké di wewengkon Jawa sarta Tanganan Pangringsingan. Manéhna ogé nyambungkeun istilah kasebut jeung jelema anu dawam mingpin acara kenduri dina inohong-inohong carita Malayu.

Samentara éta Prof. Berg nalungtik harti kabayan ti sisi etimologinya. Nurutkeun Berg, kecap kabayan asalna ti basa Sanskerta, bhaya anu hartina sieun. Hal ieu luyu kalayan gambaran Kabayan vérsi Tanganan Pangrisingan anu kudu ngabogaan sipat "magis". Kadua, istilah kabayan dicokot ti kecap dasar bay anu hartosna wanoja. Hal mana luyu kalayan ngaran Ken Bayan dina carita-carita Panji.

Rassers (1941) meunteun, SK nyaéta inohong ambivalen. Sajaba minangka penghubung sarta pewarta ti Sang Panyipta Semesta, manéhna ogé dipeunteun minangka inohong anu ngawakilan totalitas sarta kakuatan masarakat anu boga sipat ngawangun tapi ogé meghambat. Enya, di jero dirina sipat kapangéranan sarta demonis mewujud jadi hiji. Ku alatan éta, Rassers nganggap SK minangka pahlawan budaya sakaligus tukang tipu.

Saterusna Held (1951), anu memperbandingkan SK kalayan panakawan ti lakon-lakon wayang Jawa hususna ti sagi fungsi lelucon-leluconnya.

Ti taneuh cai, Utuy T. Sontani (1920-1979) milu nalungtik Si Kabayan. Pengarang ieu dina warsih 1957 ngungkabkeun yén SK mangrupa “manusa anu geus teu nanaon ku nanaon”. Maksudna, SK geus ngajanggélék jadi manusa anu leupas ti rupa-rupa rasa anu bisa mangaruhan manusa. Hartina, manéhna geus jadi ubermensch, istilah Nietzsche. Sanajan kitu, dina naskah dramanya Utuy ngagambarkeun SK minangka dukun anu dianggap sakti, padahal manéhna ngan mempermainkan pasien-pasiennya.

Samentara éta, Ajip Rosidi (1964) boga pamadegan yén di balik carita SK kaeusi maksud nu tangtu. Nurutkeun Ajip, SK lain jelema anu bodoh, sabab loba carita-carita SK anu mindeng mempermainkan mitohana sarta kiai. Kiai kasebut bisa jadi personifikasi ajengan, sedengkeun SK mangrupa personifikasi urang Sunda. Sarta Islam asup ka Tatar Sunda sanggeus runtuhnya karajaan Sunda. Enya, ku kituna sastrawan Sunda anu nyiptakeun carita SK sabenerna keur nepikeun kritik ngaliwatan jalan anu lemes mangrupa lelucon.

Dina seminar anu bertajuk “Séks, Teks, Konteks: Awak sarta Seksualitas dina Wacana Lokal sarta Global” (23-24 April 2004) liwat makalahnya anu dijudulan “Si Kabayan: Cawokah atawa Jorang?”, Ayatrohaedi menitikberatkan perhatiannya dina carita-carita SK anu kaangseu séks.

Bisa dimengerti, Ayatrohaedi mendasarkan tulisanana dina buku Maria-coster Wijsman, Tijl Uilenspiegel verhalen in Indonesie in het Bizonder in de Soendalande anu memang loba memuat carita-carita SK anu kaangseu séks.

Nurutkeun Ayat, "ti kira-kira 80 carita Si Kabayan anu dijadikeun bahan disertasi Coster-wijsman, aya 24 carita anu ngeunaan séks. Carita-carita éta ngandung kecap-kecap "pamali", sanajan sakali deui tétéla henteu ngabalukarkeun gambaran erotis. Lamun dikaitkeun kalayan teks sarta konteks, baris kalayan gampang dipahaman naha hal éta lumangsung."

Samentara Jakob Sumardjo (2003) meunteun SK ti aspék primordialisme urang Sunda. Manéhna meunteun yén "Si Kabayan miboga watek paradoks, singer, sarta bodoh sakaligus. Manéhna singer lamun kapentinganana sorangan kaganggu, tapi manéhna bodoh lamun keur dikawasa ku nafsu-nafsunya. Ieu némbongkeun kewajaran urang Sunda pikeun mentertawakan dirina sorangan, kelemahan diri, sarta kelemahan manusa umumna."

Di urang Sunda ngariung,” kecap Jakob, “di dinya aya seuri. Kutan humor nyambung ogé jeung masalahdina’. Sasaran humor nyaéta maranéhanana anu geus diasupkeun minangka bagian ti lingkungan sorangan."

Sedengkeun Bambang Q Anees (2002) boga pamadegan yén SK mangrupa inohong fiksi anu diciptakeun minangka penghibur atawa kurir filosofi hirup urang Sunda. SK minangka kurir boga fungsi minangka metafor: nepikeun sakaligus mereduksi talatah.

Saterusna nurutkeun Bambang, "ketawalah anu jadi inti ti sosok Si Kabayan." Saterusna manéhna ogé mempertautkan SK kalayan konsép pencerahan ala Tao. Ti sisi ieu, "seuri" dimaknai minangka "penemuan kepahaman baris hiji lelucon sacara kitu gancang. Dina waktu éta urang kawas manggihan rantai kebenaran anu salila ieu leupas." Tah, dina titik ieu pisan, nurutkeun Bambang, "Kabayan memainkan dirina minangkademi pencerahan nu tangtu." pemancing ketawa

Naon ogé gambaran sarta pamadegan jelema ngeunaan sosok SK, cerita-ceritanya mencerminkan hasanah kabudayaan Sunda anu memang beunghar kelir.

Disadur tina tulisan karya :
Si Kabayan, Atep Kurnia (Penulis lepas, tinggal di Bandung), dina Facebook 'Komunitas Tatar Sunda'

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...