Jumat, 28 Januari 2011

Hipnotis Ti Jaman Ka Jaman; Franz Anton Mezmer Panataras Hipnotis Moderen

Hypnotis asal kecap tina hypnose tina basa Yunani nu hartina sare. Kecap ieu mimiti dipopulerkeun ku Dr. James Braid (1795-1860) nu kataji ku teori Mezmer (fenomena Mezmerisme). Hipnotis lain kaasup elmu gaib tapi mangrupa cabang elmu logika nu bisa diajarkeun atawa ditalungtik ku saha bae.
***
Dina sajarah paradaban manusa, metode hipnotis geus aya tur dipraktekkeun ti jaman samemeh masehi. Tapi dina jaman harita metode nu kawas hipnotis ieu teh masih keneh dipraktekkeun ngaliwatan upacara jeung ritual anu aya patalina jeung mistik.

Dumasar kana bukti gambar nu aya dina tembok guha, taun 4000 SM -- samemeh masehi (Sebelum Masehi) metode hipnotis geus diterapkeun ku urang Assyro-Babylonia dina ritual di kuil kuno. Rupa-rupa panyakit bisa dicageurkeun jeung rasa nyeri oge bisa dileungitkeun ku para pendeta ku jalan make obor minangka media keur mokuskeun konsentrasi si pasen. Si pasen sina konsentrasi ningali seuneu obor salila "sang dukun Babylon" ngubaran panyakitna.

Taun 2000 SM, di daratan Cina geus dimekarkeun oge cara ngubaran make metode hipnotis ieu. Wong Thai tabib pengobatan tradisional Cina nu mimiti naratas pengobatan ku jalan make metode hipnotis atawa "fenomena trance" dina ngubaran pasenna. Kitu deui di India, Hindu Veda nu mimiti ngawanohkeun metode hipnotis.

Metode nu mirip hipnotis dijentrekeun oge dina manuskrip atawa dokumen Eber Papyrus (taun 1552 SM), dokter bangsa Mesir kuno geus make hipnotis dina ngubaran pasenna kucara nyepengan sirahna bari jeung nyalurkeun energi, metode ieu nu dina jaman ayeuna leuwih katelah metode "sugesti jeung visualisasi".
Tulisan literatur taun 928 SM nyaritakeun oge ngeunaan dokter Yunani nyaeta Chiron nu ngahipnotis heula pasenna satacan dioperasi nu maksudna salila proses operasi si pasen moal ngarasakeun nyeri. Hipnotis nu diterapkeun ku Chiron teh lian ti maca doa-doa ditambahan oge ku seuseungitan kembang nu tujuanana ngaliwatan seungit kembang si pasen ngarasa tenang tur 'nyaman' salila diubaran. Metode Chiron ieu jaman kiwari nu ditelah "Aroma Therapy".

Taun 400-377 SM geus mimiti nincak kana cara pangobatan modern. Dokter Yunani kuno, Hipocrates anu oge jadi panaratas elmu kedokteran modern boga anggapan yen panyakit nu karandapan ku manusa aya hubunganana jeung karakter kapribadian manusa eta. Jaman ayeuna teori Hipocrates teh dijadikeun prinsip dasar tina teori "Psychosomatic Medicine". Lian ti eta Hipocrates oge yakin yen loba panyakit nu bisa dicageurkeun kujalan ngaliwatan terapi visualisasi atawa imajinasi, dua hal eta mangrupa bagian tina hipnotis keneh.

Raja Pyrhus salah saurang raja nu oge pendeta Mesir Kuno dina taun 300-270 SM, mraktekeun cara nyageurkeun kasakit ngaliwatan metode hipnotis di jero kuilna anu katelah "Sleep Temple". Di kuil eta Raja Pyrhus ngahipnotis pasenna ku cara si pasen dijieun sina sare tibra salila diubaran sangkan moal karasa nyeri dina waktu proses bedah atawa operasi. Ngan hanjakal dina catetan manuskrip Mesir Kuno teu dijentrekeun  panyakit naon wae atawa operasi nu ku maha nu dipraktekkeun ku raja Pyrhus teh.

Hipnotis Modern
Elmu hipnotis modern mimiti diwanohkeun dina abad 18 ku Franz Anton Mezmer dina taun 1778 di Paris, Perancis. Mezmer (sebutan Franz Anton Mezmer - teorina ditelah teori Mezmer. rump) mimiti nerapkeun metode hipnotis sacara medis dina dunya kedokteran. Salah sahiji contona dina waktu nulungan pasen nu rek ngalahirkeun, si pasen dihipnotis heula sangkan rasa nyeri dina waktu proses kalahiran teu karasa. Sabada metode hipnotis diterapkeun ku mezmer dina dunya medis, jadi beuki loba anu nyoba teori mezmer saperti James Braid, Charcot, Liebault, Bemheim, Sigmund Freud, Clark Haul jeung rea-rea deui.

James Braid nu ayeuna ditelah bapa Hypnotis modern mimiti ngawanohkeun teori hipnotis ieu ka masarakat ku istilah 'monoideasme' minangka gantina kecap hipnotis. Tapi kusabab kecap hipnotis geus jadi kacapangan masarakat harita istilah 'monoideasme' tungtunga teu dipake deui. Rupa-rupa panalungtikan dipigawe ku James Braid ngeunaan hipnotis, diantarana dina ngaleungitkeun rasa nyeri waktu ngoperasi pasen. Metode hipnotis mimiti kurang dipake waktu Ether atawa obat bius mimiti diterapkeun di kalangan medis. alesanana lian ti praktis waktru nu diperlukanana leuwih gancang tinimbang hipnotis.

Taun 1880 ahli neurologi Perancis Jean Martina Charcot make metode hipnotis dina nyinglarkeun gejala histeria jeung stress keur pasenna. Dina widang psikologi hipnotis dipake dina salah sahiji metodena nu ayeuna katelah hipnoterapi. Dina kamekaranana metode hipnoterapi biasana dipake keur ngubaran kasakit phobia, ngaleungitkeun atawa mopohokeun hiji kajadian traumatis jeung ngaleungitkeun hiji kabiasaan saperti ngaroko, narkoba, nginum alkohol jrrd. Kaayaan ieu dirasakeun ku pasenna sacara teu sadar.

Tingkat Kasadaran Manusa dina Hipnotis
Dina kajian psikologi modern hipnotis dipake pikeun ngubaran jeung metode induksina leuwih kana tehnik komunikasi tinimbang nyalurkeun energi atawa tenaga dalam.

Manusa miboga dua jinis pikiran, pikiran sadar nu sok disebut rasional jeung pikiran bawah sadar atawa irasional. Manusa anu mikir terus-terusan ngeunaan hiji perkara dina pikiran sadarna, lila-lila bakal kasimpen dina memori alam bawah sadarna.

Pikiran bawah sadar nyaeta tempat emosi jeung pikiran nu bakal nyiptakeun hiji tindakan emosional, contona lamun manusa nyimpen pikiran positip dina dirina hasilna bakal ngaluarkeun hiji tindakan emosional anu positip oge. Kitu deui sabalikna upama sipat pikiran negatip nu disimpen balukarna bakal ngahasilkeun sipat emosional anu negatip.

Conto nyatana upama manusa nyimpen pikiran waktu nu geus kaliwat dina mangsa manggih kanyeri boh dinyenyeri ku manusa deui atawa meunang kamusibatan, tagtu pibakaleun dina waktu diinget deui (dikaluarkeun deui ingetanana ku alam bawah sadar) bakal kaluar sipat emosional saperti ceurik, baeud jst.
Sipat pikiran bawah sadar nyaeta henteu milah-milah jeung teu bisa nolak pikiran naon wae anu bakal disimpen.

Pikiran sadar manusa nyaeta lawang pikeun pikiran bawah sadarna. Satacanna asup kana alam bawah sadar ngaliwatan proses seleksi alam sadar. Alam sadar ieu nu bakal nangtukeun mana nu bisa asup kana alam bawah sadar jeung mana nu teu ditarima.

Hipnotis dina prinsipna nyaeta mukakeun lawang ku jalan ngaistirahatkeun pikiran sadar manusa nu ahirna sugesti-sugesti nu dibikeun teu ngaliwatan heula alam sadarna tapi langsung asup kana alam bawah sadar manusa nu engkena dina hiji waktu diingetkeun deui ku "sang penghipnotis".

Ku dibukana lawang kasadaran ieu berarti manusa bakal gampang pisan dipangaruhan jeung diparentah luyu jeung sipat atawa kalakuan naon anu diasupkeun kana alam bawah sadarna.

Dina waktu manusa aya dina kaayaan dihipnotis, lain hartina teu sadar angger sadar tapi tingkat kasadaranana aya dina kondisi bawah sadar. Karasana saperti aya dina kaayaan sadar sagemblengna tapi teu sanggup pikeun ngolah pikiran sacara leuwih jentre, ngan saukur bisa narima pikiran naon wae anu ngaliwat tur langsung asup kana alam bawah sadarna. Ngaistirahatkeun pikiran sadar bisa dipigawe ku sorangan ku cara konsentrasi atawa relaksasi. Sabadana pikiran sadar diistirahatkeun, biasana "sang penghipnotis" sacara langsung bakal ngasupkeun sugesta-sugesti atawa nyieun sangkan nu dihipnotis nurut kana naon wae anu diparentahkeun.

Kakuatan alam bawah sadar teu kawatesanan, tingkat kakuatanana bisa dimangpaatkeun pikeun nyageurkeun rupa-rupa kasakit boh mental atawa pisik, ngaoptimalkeun potensi dirina, ngarobah kalakuan jrrd.
Aya 6 tingkatan dina ngahipnotis diantarana wae;
 1. Tahap Pre-Induction (Pra induksi) nyaeta ngarupakeun proses dina nyiapkeun hiji imajinasi atawa hayalan dina situasi anu kondusip antara subjek (nu dihipnotis) jeung nu ngahipnotis.
 2. Tahap induction nyaeta bubuka dina proses hipnotis, proses ieu nu bakal mawa subjek tina kondisi "Beta" kana kondisi "Alpha" atawa "Theta" nu dikontrol ku nu ngahipnotisna (aya opat gelombang otak nu aya dina diri manusa nyaeta Beta, Alpha, Theta jeung Delta. Gelombang ieu malah bisa diukur make alat nu ngaranna EEG (Electro Enchelography). Sabenerna kaopat gelombang otak ieu gawe sacara babarengan tapi lamun salah sahiji gawe leuwih aktip biasana tilu gelombang nu sejenna jadi pasip).
  Dihandap ieu ciri-ciri 4 gelombang (Beta, Alpha, Theta, Delta)
  • Gelombang Beta; Mata mimiti nutup, subjek geus mimiti nurut kana parentah nu hipnotis, pernapasan di dada.
  • Gelombang Alpha; Tenang, relaksasi persendian leungeun, suku jeung beuheung, pernapasan di dada lalaunan.
  • Gelombang Theta; pernapasan perut (beuteung), relaksasi dina rahang, katingali jiga nu tibra sare tapi masih bisa ngarespon naon nu diucapkeun ku nu ngahipnotis.
 3. Rapport atawa pegat komunikasi jeung alam sadar, sare tibra.
 4. Pengujian trans hipnotis nyaeta proses "Dept Level Test. Anu sok disebut oge "Trance Level Test" atawa pengujian nu leuwih jero tina tingkatan hipnotis. Pikeun hipnoterpis tingkat ieu bakal gede pangaruhna dina mere sugesti ka subjekna. Tes dipigawe kucara mere parentah sederhana anu tojaiah jeung kasadaran biasa (Conscius). Biasana sugesti nu dikirimkeun sipatna "propokativ".
 5. Suggestion atawa Sugesti. Mangrupa tahapan inti tina maksud jeung tujuan proses hipnotis. Dina tahapanieu nu ngahipnotis geus mimiti ngasupkeun kecap-kecap sugesti ka subjek.
 6. Post Hypnotic Suggestion nyaeta hiji sugesti nu angger jalan atawa digawe sabadana subjek geus dipulangkeun deui kana alam sadarna atawa sabada dihipnotis.
 7. Termination, nyaeta tahapan ahir tina proses hipnotis. Konsep termination nyaeta supaya subjek ulah ngalaman reuwas sajara psikologis sabada hudang tina "sleep hypnotis". Standar tina proses terminasi ieu nyaeta ngahudangkeun sugesti positip nu bakal nyieun awak jadi leuwih seger jeung rileks nu satuluyna subjek dibawa kana kondisi normal.
Salah sahiji conto hipnotis dipake pisan dina dunya medis nyaeta bisa Nyageurkeun penyakit Multiple Sklerosis. Multiple sklerosi nyaeta panyakit lumpuh balukar tina ruksakna pungsi otak alatan virus. Panyakit ieu bisa dicageurkeun ngaliwatan terapi hipnotis sacara berkala atawa rutin.

Conto tehnik hipnotis nu make media barang atawa leungeun diantarana wae saperti Tehnik Pendulum, Tehnik hipnotis nu make media pendulum ieu sarua populerna jeung metode silih teuteup. Pendulum ieu bisa ngarupakeun jam saku, kongkorong liontin atawa konci anu make tali gantungan tapi alusna mah media atawa alat nu dipake keur pendulum ieu anu herang nu maksudna ngagampangkeun dina konsentrasi pikiran.
Tehnik Pokus Jari bisa digunakeun sacara aman pikeun subjek. Tehnik ieu cara gawena nyieun mata subjek sangkan ngarasa cape jeung gancang tunduh tapi bari jeung alam bawah sadar mimiti diasupan sugesti ku nu ngahipnotis. (AS/Tina rupa-rupa sumber)

Sumber : Mangle online

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...