Senin, 28 Februari 2011

Maung jeung Uncal (bodor si cepot)

Hiji poe leuweung nu sakitu legana kaduruk nepi ka cai ge garing bakating ku panasna seuneu. sasatoan kabeh mencar kalabur kaluar, teu nyesa hiji hijieun acan.

Sanggeus kahuruan tinggal haseupna tina jeuro guha kaluar indung jeung anak maung.

"Ma..aden lapar" anak maung ka indungna

"Nya ke urang..." can ge beres nyarita, ti tukangeun kaluar oge uncal ti jeuro guha, singhoreng uncal jalu nu ngilu nyumput.

"Ma itu uncal..udag ma aden hayang daging uncal" anak maung rada ngagareuwahkeun indungna anu reuwaseun.

Indung maung teu talangke langsung luncat ngudag eta uncal.

Uncal anu leuwih leutik leuwih lincah tibatan maung, ngan satarik tarikna ge sato nu geus nahan lapar jeung hawa panas duanana beuki laun, ngan sakadang uncal gancang manggih jalan manehna lulumpatan ngaliwatan tangkal kai nu rekep, maung bati ku nafsu teu bisa newak bae beunang kadeoh, manehna muru uncal ngan..awak maung tungtungna nyelap na sela tangkal.

Kanyahoan maung teu bisa ojah, uncal nguriling balik deui. abong jalu sanajan uncal boga pikiran cabul.

"Ah..bae sagalakna maung, da ti tukang mah angger we maung bikang" uncal ngomong sorangan. geus kitumah maung teh diopi ku uncal. geus beres uncal terus lumpat deui bari heheotan..(aya kituh uncal nga heot).

Geus bisa leupas maung balik deui ka anakna.

"Ma...ma..kumaha SI UNCAL teh beunang...mana ma..aden lapar.."

Indung maung kadon jamutrut ka anakna " eh...ari maneh tong susa sisi PAPIH kituh!!!" bari ngaleos.

Mimpi Malam Jum'at

Orang Jawa dengan menggunakan bahasa sunda tetapi logatnya memakai bahasa Jawa bercerita kepada Orang Sunda tentang mimpinya di malam Jum'at.

Orang Jawa : "Mas abdi wengi ngimpen

Orang Sunda : "ngimpen naon mas?"

Orang Jawa : "Ngimpen bobo jeung nu geulis."

Orang Sunda : "Kumaha dina jero impenannana?"

Orang Jawa : "Pokona endah pisan ngan pas abdi gugah nu geulis teh hento aya, pan abdi teh kesel ah abdi teh bobo deui we."

Orang Jawa : "Eh ngimpen deui."

Orang Sunda : "Bari kerung, ngimpen naon deui mas?"

Orang Jawa : "Ngimpen gaduh acis seueur pisan. Pas abdi gugah dicabakan dina pesak calana, acisna hento aya ah abdi teh kesel bobo deui we."

Orang Jawa : "Eh abdi ngimpen deui"

Orang Sunda : "Ngimpen naon deui mas?"

Orang Jawa : "Ngimpen ee"

Orang Sunda : "Kumaha tah?"

Orang Jawa : "Pas abdi gugah, dicabak teh aya ee teh. Hahahahahahaha...."

dicandak ti : http://ketawa.com

Kamis, 10 Februari 2011

Naskah Kuno Ogin Amarsakti


 • Ngaran Pemegang naskah               : Hamim Sumirta.  
 • Tempat naskah                               : Kp. Sindangrasa Désa Ngamplang Kec. Cilawu.  
 • Asal naskah                                    : pemberian.  
 • Ukuran naskah                                : 16 x 21 cm.  
 • Rohang tulisan                                 : 13 x 17 cm.  
 • Kaayaan naskah                             : alus.  
 • Kandel naskah                                : 84 Halaman. Jumlah jajar pér halaman: 14 jajar.
 • Jumlah jajar halaman mimiti sarta ahir: 12 sarta 11 jajar.  
 • Hurup                                              : Arab/Pegon. Ukuran hurup: keur.  
 • Kelir tinta                                         : bulao.  
 • Urut pena                                         : mintul.  
 • Pamakéan tanda baca                      : aya
 • Kejelasan tulisan                              : écés.  
 • Bahan naskah                                  : kertas bergaris. 
 • Cap kertas                                      : euweuh.  
 • Kelir kertas                                     : bodas kekuning-kuningan.  
 • Kaayaan kertas                               : ipis lemes.  
 • Cara penulisan                                 : timbal balik.  
 • Wangun karangan                            : puisi.

Peninggalan kuno bersejarah di Nusantara adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Menjaga dan melestarikannya adalah bagian dari penyelamatan bangsa.Ringkasan eusi:

Baginda Maruf, Raja karajaan Madusari nyaéta putra Baginda Hamzah, incu Nabi Yusuf. Miboga dua urang istri, isteri kahiji ngaranna Nurhayat sedengkeun pamajikan nu kadua ngaranna Lasmaya. Baginda Maruf ti Nurhayat miboga dua anak téré ngaranna Pangeran Sabang sarta Raden Saka. Lasmaya sorangan nyaéta turunan Wiku Bagawan Madali.

Baginda Maruf indit moro ka Leuweung. Lasmaya anu keur hamil kolot ditinggalkeun babarengan Nurhayat. Sabot Lasmaya ngababarkeun, Nurhayat ngajurung dukun anak ambéh panon Lasmaya ditutup. Anak lalaki anu lahir ti Lasmaya dipiceun ka sagara sarta minangka gantina anak ucing, anak monyet  sarta  manuk ciung.  
Sanggeus Baginda Maruf datang tina moro ngagedur ambek sarta nuduh Lasmaya migawé serong sarta ngajurungna dipatenan. nurutkeun nasehat Patih Budiman, akhirna Lasmaya henteu jadi dipatenan malahan dipiceun ka leuweung ganggong simaganggong. Lasmaya diasupkeun kana karangkeng beusi sarta katilu putrana. Ucing saterusna dibéré ngaran Panji Malang, Monyet dibéré ngaran Panca Tantran sarta Manuk dibéré ngaran Panji Layang. Katilu putrana éta pola tingkahna ceples kawas manusa ilharna sarta bisa nyaritakeun ka Lasmaya yén putrana anu sabenerna mah dipiceun ka sagara luhur paréntah Nurhayat.

Panca Tantran sarta Panji Malang bisa ngarebut pedang pusaka anu disimpeun di Karaton Madusari. Kalayan gampang pisan karangkeng teh bisa di ancurkeun. Maranéhanana saterusna nyumput di taneuh lading di suku Gunung. Antaboga, Raja Nagari Malebah dina lalampahanana disisi sagara manggihan saurang orok lalaki anu keur ngapung dina sagara. Orok éta dicokot,dilorok sarta dibéré ngaran Amarsakti. Sanggeus Amarsakti dewasa dibéré nyaho ku Antaboga ngeunaan saha sabenerna Amarsakti éta.

Amarsakti dibéré kasempetan pikeun ngalalana ngalingkung Nagari Malebah. Dina kasempetan éta manéhna paamprok jeung ibuna sarta kalayan adik-adikna. Lasmaya sarta katilu putrana dibawa ku Amarsakti sarta ditarima someah ku Antaboga. Antaboga nitah Amarsakti  ka Madusari  pikeun nepungan bapana. Tapi dina lalampahanana di tengah leuweung, Amarsakti paamprok jeung rombongan Raja anu keur pakewuh alatan  aya manukna nu ngamuk. Sabot Baginda Maruf baris ditanduk ku sakadang banténg, Amarsakti nyamur jadi saurang anak kampung sarta bisa maéhan banténg éta.

Amarsakti anu ngaku ngaranna Sarah dibawa ku Baginda Maruf ka Madusari sarta dibéré pancén marengan  Raden Saka. Di Madusari Sarah boga kasempetan guguru ka Patih Budiman babarengan Pangeran Sabang sarta Raden Saka. Nurhayat henteu gumbira  ayana Sarah di Keraton. Dina kasempetan Sarah dibawa indit ku Pangeran Sabang sarta Raden Saka pikeun néangan pedang anu leungit sarta Sarah dipaehan. Ka Raja dilaporkeun yén pedang henteu bisa kapanggih sarta Sarah paeh ditarajang sato galak. Raja tetep muyung haténa sono ka pedangna anu leungit.

Alatan Antaboga éta sabenerna jin Islam, manéhna nyaho Amarsakti ngaganti ngaran Sarah sarta paeh ditengah leuweung. Antaboga geura-giru datang sarta ngahirupkeun deui Sarah sarta nyieun pedang tiruan anu sarupa pisan jeung pedang kagungan  Baginda Maruf anu leungit. Sarah dititah indit nganteurkeun pedang ka  ka Raja. Sarah ngalaporkeun yén dirina bener ditarajang badak sarta dina beuteung badak aya saurang awéwé anu dijaga ku monyet, ucing sarta manuk ciung. Disebutkeun ku Sarah yén pedang teh dibikeun ti tilu sato nu disebut. Sanggeus mikeun pedang, Sarah indit pamit pikeun balik ka lemburna

Dina lalampahan balik Sarah anjog di salah sahiji nagara anu ngaranna 'nagari Mulki'. Rajana anu ngaranna Mulkiyah miboga putri geulis rancunit anu ngaranna putri Bidayasari. Di Nagara Mulki Sarah ngaganti ngaran jadi Ogin sarta dijadikeun anak angkat ku tukang kebon. Bidayasari pohara gumbirana ningali kaendahan sarta kekembangan. Bidayasari dilamar ku Raja Madusari pikeun dinikahkan sareung putrana. Pangeran sabang sarta Raden saka dipiwarang bubumen di Karaton Mulki. Tapi Bidayasari henteu ngaladénan kalah ka indit ka kampung sarta malah mitresna Ogin, saterusna Ogin dibawa ka Karaton.

Raja Gomati ti karajaan Geulang Keraton mitresna Bidayasari. Dirga Bahu sarta Jaya kelana, patih karajaan nyulik Bidayasari. Sakumna nagari gehger sarta pasukan dikaluarkeun pikeun néangan nyimas putri. Ogin mimitina henteu milu néangan. Tapi Raja ngomong, " yén sing saha anu bisa nyalametkeun putrina baris dijadikeun minantu". Ogin ogé indit néangan putri.

Sanggeus diluar Karaton Ogin ngajanggélék jadi Amarsakti jeung kuda sakti pamere Antaboga anu ngaranna Gelap Sakti nu siap mantuan. Pamustunganana nu nyulik  putri bisa di éléhkeun sarta putri bisa disalametkeun. Amarsakti nampik nganteurkeun putri ka Karaton, sok sanajan putri nyatakeun katresnana ka manéhna. Amarsakti nyaritakeun, yén manéhna nyaho putri diculik éta ti si Ogin.

Amarsakti ménta ka putri pikeun ngayakeun sayembara anu eusina sing saha anu bisa mawa monyet, ucing sarta manuk anu bisa nyanyi sarta nyarita, éta pisan anu barisj adi salaki putri. Sanggeus ngomong kitu Amar sakti ngiles sarta mecenghul balik si Ogin. Putri ngambek ka si Ogin alatan henteu betus manehna miboga dunungan nu sakitu  kasepna.

Raja Mulki ngayakeun sayembara. Ka nu ngalamar kahiji nyaéta Pangeran Sabang. Raja ngomong, yén sayembara ieu dijieun pikeun negakeun kaadilan alatanana aya saratus anu ngalamar. Si Ogin indit balik kampung sarta ka Antaboga ngomongyén manéhna mitresna nyimas putri. Antaboga ngajurung Panji Malang, Panji Layang sarta Panca Tantran pikeun mantuan ogin pang ngalamarkeun sang putri. Alatan katilu sato éta lampahna kawas manusa sarta pohara nyenangkeun, raja narima lamaranana.

Patih Durjaman mangaruhan Raja Mulki anu keur bingung. Patih ngusulkeun ambéh nikahna putri teh jeung Pangeran Sabang ti Madusari. Tapi dina waktu walimahan  lumangsung ujug-ujug daratang rombongan Lasmaya ti Malebah sarta ngadesek yén putrana pisan anu ngabogaan hak jadi salaki sang putri. Deur kajadian perang rongkah pisan antara Madusari jeung Malebah. Dewi lasmaya milu perang sarta henteu bisa diéléhkeun. Pamustunganana Nurhayat kanyahoan yén manéhna nu curang. Mangkana Baginda Ma’ruf balikan deui jeung permaisuri Lasmaya, sedengkeun Ogin Amarsakti nikah jeung Bidayasari. 

diropea ti :http://www.pasulukanlokagandasasmita.com

Naskah kuno di Garut

Banda  Sajarah

Sajarah jeung kapurbakalaan di Kabupatén Garut saenyana tacan kacatet sakabéhna. Hal ieu ngeunaan tacan ayana tanaga ahli anu mampu naliti jeung medarkeun sacara utuh, salian ti éta watesan kapanggihna bukti sajarah jadi bisa ngamumulé kanu aya. Dina aspék ngalestarikeun titinggal sajarah jeung purbakala, Garut ngabogaan poténsi. Dina aspék ieu perlu mekarkeun pamangfaatanana boh tina objék kajian ilmiah atanapi keur nunjang objék kepariwisataan. Sabab, pangbinaan ogé pamekaran kana titinggal sajarah jeung purbakala perlu ditingkatkeun.

Salian ti barang-barang sajarah anu mangrupa Candi Cangkuang, situs budaya makam-makam kuno, jeung barang-barang di lingkungan situs cagar budaya saperti situs Kabuyutan  Ciburuy, anu lengkepna dipaparkeun dina kaca “Objek Wisata”, masih aya barang-barang sajarah lain anu perlu dititénan ku masarakat saperti Naskah Kuno jeung titinggal Banda Sajarah.

Naskah Kuno

Naskah Kuno Kabuyutan Ciburuy
Naskah kuno tumut kana UU no.5 tahunu 1992 nyaéta hasil tina karangan atanapi nyaritakeun anu mangrupa ketikan anu umurna 50 taun. Tina hartian ieu, pasti waé jelas pasoalan naskah kuno di Kabupatén Garut lumayan loba. Ngan anu jadi pasoalanana masih loba naskah kuno anu jadi “barang pusaka” masarakat anu diteundeun teu dibaca. Sacara umum makna tulisan naskah kuno anu di eusina ajaran agama, bahasa, hukum adat, mitologi, paririmbon, kamasarakatan, sastra, sajarah, kasenian, oge élmu séjéna.

Salah sahiji naskah kuno anu kawilang buhun di Kabupatén Garut nyaéta naskah anu aya di situs Kabuyutan Ciburuy. Ditulis pada abad ke-15, menggunakan barang seukeut tina daun lontar ogé nipah anu ngagunakeun basa jeung abjad sunda kuno. Naskah ieu dipaparin ngaran “Amanat Galunggung”, anu eusina peupeujeuh ngeunaan étika jeung budi pekerti Sunda buhun, anu ditepikeun Rakeyan Darmasiksa, Panguasa Galunggung, ka putrana Ragasuci (Sang Lumathing Taman).Salian naskah éta, loba ogé naskah lian anu disusun abad ka-18 ngagunakeun huruf pegon (Arab), Jawa-Cirebon, dan Jawa-Sunda. Dihandap ieu ngarupakeun daftar naskah kuno di Kabupatén Garut. 

No
Judul
Lokasi
Huruf
Bahasa
Tebal (Hlm)
1
Ahmad Muhamad
Muh. Abas Ardisoma, Ds. Karangsari, Leuwigoong
Arab
Sunda
370
2
Babad Godog
Encon, Desa Cangkuang, Kec. Leles
Arab
Sunda
71
3
Babad Sejarah Sukapura
R. Soelaeman Anggapraja, Jln. Ciledug 225, Garut
Latin
Sunda
23
4
Danumaya
Darta, Ds. Mekarluyu, Kec. Sukawening
Arab
Sunda
62
5
Galonggong
Aja, Ds. Cibatek, Kec. Banyuresmi
Arab
Sunda
35
6
Ganda Sudarma
Darta, Ds. Mekarluyu, Kec. Sukawening
Arab
Sunda
80
7
Maduningrat
Dita, Ds. Simpen, Kec. Limbangan
Arab
Sunda
116
8
Prabu Kian Santang Aji
Atmadimadja, Ds. Cinunuk, Kec. Wanaraja
Arab
Sunda
49
9
Purnama Alam
Ny. Ayum, Ds. Simpen, Kec. Limbangan
Arab
Sunda
121
10
Rengganis
Ny. Ayum, Ds. Simpen, Kec. Limbangan
Arab
Sunda
97
11
Said Saman
Asep Dadang Bahrudin, Ds. Neglasari, Kec. Limbangan
Arab
Sunda
270
12
Sejarah Batuwangi
R. Soelaeman Anggapraja, Jln. Ciledug 225, Garut
Arab
Sunda
32
13
Silisilah Turunan Timbanganten
Toha, Ds. Cikedokan, Kec. Bayongbong
Arab
Jawa-Cirebon
32
14
Sejarah Limbangan
R. Soelaeman Anggapraja, Jln. Ciledug 225, Garut
Latin
Sunda
16
15
Walangsungsang
Imas Darwati, Ds. Cinunuk, Wanaraja
Arab
Sunda
266

Banda Arkeologis
Sababaraha hiji hasil panalitian arkeologi dina taun 1994 di Kabupaten Garut ku Tim Balai Arkeologi (Balar) Bandung diantarana :

1. Batu Pipisan dan Gandhik
Kapanggihna di buruan padumukan Bapa Engkar bin Sugandi, Kampung Sindangsari RT03/RW02, desa Cinunuk Wanaraja dina koordinat . Sabab banda arkeologis ini belum pernah ditemukan dina masa prasajarah, anu perkirakeun banda sajarah anu mangrupakeun paninggalan karajaan Sunda Kuno.

2. Punden Berundak Pasir Lulumpang
Ayana di areal perkebunan anu dipelakan tangkal jati jeung palawija, wilayah pasir lulumpang Kecamatan Banyuresmi dina koordinat. Dina areal penden berundak oge aya Batu Lumpang jeung Menhir. Ditafsirkeun ku tim taliti, banda ieu ngarupakeun titinggal tradisi megalitikum.

3. Prasasti Batu Tulis Barukai
Ayana disawidang kebon Bapa Mohamad Toha di sagigireun jalan Kampung Barukai, Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug (dina waktu kapanggihna masih di Kecamatan Bayongbong), dina koordinat. Prsasti ditulis dina batu andesitic anu ngawentuk pasagi opat ngabogaan ukuran 130cm x 170cm jeung kandelna 15 cm ti dasar taneuh. Tulisan anu ngagunakeun huruf Sunda Kuno nyaeta “bhagi bhagya ka nu ngaliwat”.
Daftar naskah kuno
Di handap ieu runtuyan daptar naskah kuno di Garut (dicandak ti garut online):
 • Babad Godog
  • Kacamatan : Lélés
  • Tempat naskah : Désa Cangkuang, Kac. Lélés
 • Suryakanta
  • Kacamatan : Balubur Limbangan
  • Tempat naskah : Desa Cigagadé
 • Suryaningrat
  • Kacamatan : Balubur Limbangan
  • Tempat naskah : Desa Cigagadé
 • Babad Limbangan
  • Kacamatan : Garut Kota
  • Tempat naskah : Jln Ciledug 225 Kal. Kota Kulon.
 • Danumaya
  • Kacamatan : Banyuresmi
  • Tempat naskah : Desa Cibatek
 • Sajarah Sukapura
  • Kacamatan : Garut Kota
  • Tempat naskah : Jln. Ciledug No. 225 Kalurahan Kota Kulon
 • Umar Maya
  • Kacamatan : Banyuresmi
  • Tempat naskah : Desa Cibatek
 • Batara Kala
  • Kacamatan : Sukawening
  • Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu
 • Ahmad Muhamad
  • Kacamatan : Karangpawitan
  • Tempat naskah : Kp. Sindangpalay Desa Sindangpalay
 • Kitab Étangan
  • Kacamatan : Sukawening
  • Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu
 • Kumpulan Do'a, Jampé jeung Silsilah
  • Kacamatan : Sukawening
  • Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu
 • Layang Buana Wisésa
  • Kacamatan : Sukawening
  • Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu
 • Layang Muslimin Muslimat
  • Kacamatan : Sukawening
  • Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu Kec. Sukawening
 • Rawi Nabi
  • Kacamatan : Sukawening
  • Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu Kec. Sukawening
 • Sulanjana
  • Kacamatan : Sukawening
  • Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu
 • Walangsungsang
  • Kacamatan : Wanaraja
  • Tempat naskah : Desa Tegalsari
 • Ogin Amarsakti
  • Kacamatan : Cilawu
  • Tempat naskah : Kp. Sindangrasa Desa Ngamplang
 • Sajarah Turunan Timbanganten
  • Kacamatan : Bayongbong
  • Tempat naskah : Desa Cikedokan
 • Samaun
  • Kacamatan : Cikelet
  • Tempat naskah : Desa Cikelet Kulon
 • Galonggong
  • Kacamatan : Banyuresmi
  • Lokasi di Aja, Desa Cibatek, 35 kaca, huruf Arab, jeung basa Sunda.
 • Sajarah Batuwangi
  • Kacamatan : Garut Kota
  • Aya di R. Souleman Anggapraja, Jalan Ciledug 225 Garut, 32 kaca, huruf Arab jeung basa Sunda.

  Sumber diropea ti : 
  Kabupaten Garut Dalam Dimensi Budaya, Drs. Warjita, Tahun 2000 
  http://sunda.garutkab.go.id/pub/static_menu/detail/khas_benda_sejarah

  Patempatan pang dipikasieun di kota Bandung

  Di handap ieu nyaéta 14 tempat pang dipikasieun anu aya di urang Bandung!

  1). Jurig Boneka di Jalan Babakan Siliwangi
  Konon cenah, di jalan kasebut kungsi aya anak leutik anu katabrak di hareup tangkal nepi ka maot. Ambéh henteu ngaréwong, tangkal kasebut dibéré boneka anu digantung di luhur tangkal kasebut.

  Nurutkeun carita ti sungut ka sungut, hiji peuting jurig éta kungsi melayang-layang di tengah keramaian jalan. Jurig éta ngawangun boneka panda leutik. Boneka éta téh milik gadis leutik ngaranna Uci umur 2 warsih anu maot alatan tabrak lumpat dina warsih 1981.

  Carita séjén ngomong arwah awéwé kasebut kasampak di tangkal kira-kira Jalan Siliwangi, bergelantungan bari mawa bonekanya sarta beungeutna ancur.

  2). Jurig Garasi di Antara Jalan Dago-dayang Sumbi

  Nurutkeun informasi anu dihimpun detikbandung di imah éta béjana aya mobil antik titilar Bung Karno. Garasi imah éta henteu kungsi ditutup, alatan unggal peuting kadéngé sora kawas jelema mengetuk panto ti dina garasi.

  Béjana, di dinya sakapeung kasampak aya penampakan barudak, anu resep ambek waktu panto garasi di tutup.

  3). Tangkal Karét Angker di SMA 2 Bandung

  Sakola anu aya di Jalan Cihampelas ieu boga tangkal karét anu kaceluk angker. Nurutkeun béja anu tersiar, di tangkal kasebut aya hiji jumplukan anu ngajadikeun tangkal kasebut minangka tempat syuting.

  Salah saurang ti jumplukan kasebut naék ka luhur tangkal karét éta. Waktu balik turun ka handap, leungeun jelema éta geus pinuh jeung tulisan hurup sunda kuna.

  4). SMA 5 sarta SMA 3 Bandung

  Nurutkeun carita, sakola favorit anu tiheula ngaranna Hooge Burgere School éta ditunggui makhluk lemes ngaranna Nancy. Wanoja Walanda ieu dikabarkan bunuh diri di sakola éta sarta mindeng némbongkeun diri. Jelema anu leumpang di hareup sakola ieu saloba tilu kuriling, lamun boga untung bisa nempo penampakan Nancy di jandela bagian luhur. Sakapeung ogé kadéngé sora piano musik klasik di rohangan musik padahal euweuh jelemana.

  5). ITB

  * Kolam mesin
  Tiheula kira-kira warsih ’98 aya hiji kacilakaan, hiji mobil tercebur di jerona sarta ngabalukarkeun dua urang penumpangnya maot di kolam éta.

  * Kalolobaan lab-lab di mesin

  * Studio gambar mesin
  Diditu mindeng aya sora méja gambar anu bergerak2 kawas lamun- olah dipaké jieun ngegambar padahal sanggeus dicék ga aya siapa2,

  * Aula Kulon, cenah da aya jurig tanpa beungeut.

  * PAU
  Anu ieu udah écés pisan.. penampakan luarna waé nyeremin. Konon cenah lamun urang deuiboga untung’, bakal ngeliat aya jelema jatoh ti lanté pangluhurna PAU sarta urang bakal liat ancurnya awak tu jelema.

  * Lapang sipil, anu di handapeun tangkal

  6). Imah Ambulance, Jalan Bahureksa No. 15

  Di imah ieu pisan terparkir ambulance kolot berbalut terpal coklat anu dijadikeun ideu film Jurig Ambulance. Sempet mecenghul kajadian ahéng waktu shooting film ieu. Sabot terpal ambulance kolot éta dibuka ku paranormal Ki Kusumo, saurang kru kerasukan sarta bohlam lampu kaméra peupeus. Desas-desus séjén anu mecenghul, urut imah kos ieu mangrupa tempat prostitusi. Jurig ambulance nyaéta alibi pikeun mengelabui warga.

  7). Gereja kolot di Pasteur
  Nurutkeun béja, gereja ieu dipikawanoh minangka gereja setan. Gereja ieu berlokasi di tukang hotél Grand Aquila Pasteur sarta ngabogaan patung gurita buta di hateupna

  8). Patung H.C. Verbraak di Taman Maluku

  H.C. Verbraak mangrupa pastor Walanda anu ngabogaan tugas di Acéh dina 1870 sarta sawatara wewengkon séjén. Konon, pas di handapeun monumen éta dijieun mangrupa pusara dirina. Manéhna tiwas di tempat nyusul kacilakaan pesawat. Dumasar carita satempat, patung boga warna hideung legam saluhur 4 méter ieu bisa usik sorangan!

  9). Tukang kompleks SMA Aloysius Riau
  Di hiji tempat, nyaéta rohangan handap taneuh di sakola ieu mangrupa urut sarupaning kamp konsentrasi soldadu Walanda. Dipaké soldadu PETA (Perjuangan Taneuh Cai) pikeun menyiksa soldadu Walanda. Konon, rohangan ieu ngabogaan aksés parat nepi ka ka Jalan Tamansari (2 kilométer ti ditu).

  10). Imah kolot di Jalan Dago
  Lokasina gampang kapanggih, di sisi jalan Dago. Di imah ieu aya mobil kolot sarta TV anu terus menerus murub sarta pager anu henteu bisa ditutup.

  11). Sekitaran jalan tongkeng (stadion siliwangi)
  Konon, diditu aya saurang soldadu walanda tanpa sirah anu menunggangi kuda. Whoopers bisa coba datang lamun daék mastikeun di mana ayana datang waé kira-kira jam 11 peuting sarta tiuplah peluit diditu konon manéhna baris datang pikeun nyokot sirahna anu tergeletak dijalan.

  12). Jalan cipaganti benerna deukeut pom bensin
  Konon, diditu mindeng aya penampakan saurang jawara (jagoan) diwewengkon kasebut anu maot jeung sirah kapegatkeun. Mangka lamun ngaliwatan jalan cipaganti kudu berhati-hati sarta lamun whoopers ngarasa menabrak hiji hal leuwih alus ulah ngandeg konon éta téh sirah sang jawara kasebut.

  13). Jalan tamansari Bandung
  Anu ane tau diditu mindeng lumangsung penampakan kuntilanak.

  14). Kira-kira balé dayeuh Bandung
  Konon lamun komandan melemparkan duit koin kadina taman balkot konon Whoopers baris dituturkeun ku sesosok tuyul.
  original:http://fenz-capri.blogspot.com/2011/02/tempat-paling-menyeramkan-yang-ada-di.html


  Sumber diropea ti: http://fenz-capri.blogspot.com

  Kamis, 03 Februari 2011

  Fenomena hurup "P" sarta Urang Sunda

  Geus jadi rusiah umum (lamun rusiah umum mah lain rusiah deui atuh, nya?) yén urang Sunda hésé pisan ngabédakeun antara ngomong v, p, sarta f. Jadi cara nulisna ogé mindeng rancu. Kuring kungsi nempo ditukangeun hiji treuk (platna nomer z, hartosna plat nomer Garut) anu tulisanana "oftimis".  Padahal pan sakuduna optimis. Atawa aya ogé anu jualan parfum disisi jalan tapi tulisan dikiosna "Sadia sagala rupa Farpum". Nyieun plang anu matak keom nu maca(tapi ngan anu nyaho waé cara nulisna, alatan aya ogé anu nempo anu nganggap yén farpum tulianana bener alatan sarua teu nyaho tea). Naha saderek ogé kungsi nenjo hal kawas kitu???

  Enya kitu pisan lamun di Sunda, ngan aya hiji hurup "P" wungkul. Rek huruf 'V' atawa 'F' ogé tetep dibaca "P". Naha enya? Nepi ka ayeuna hal kasebut masih jadi hiji misteri (Wahaha, kaleuleuwihan, emang udah kabiasaan waé kali). Kawas basa Arab ngan aya "F". Naha enya? Nepi ka ayeuna hal éta masih jadi hiji misteri ogé(Kaleuleuwihan deui, padahal emang g aya hurup "P" diditu). Daék vespa, daék Fanta, jadina tetep waé Pespa ama Panta. Masalah penulisan kecap, éta mah emang jelema anu nulisnya teu taueun waé. Kuring ogé kungsi liat tulisan dibengkel sisi jalan anu tulisanana "Serpis husus pespa".

  Éta pisan salah sahiji faktor naha Urang Sunda sok diguyonkeun lamun keur ngobrol. Mindeng katukeur antara hurup p, f, sarta v. Kuring kungsi ningali deui tulisan "Narima vermak lepis".(Lamun anu ieu mah tukang jualannya emang beneran teu nyahoeun).

  Yeuh kuring boga carita,
  Pan kuring téh boga sobat, nyaritakeun, Cenah basa keur sakola, guru fisikana teh ngambek ka babaturanana anu ngaranna Fadli alatan henteu mengerjakan PR. Ambekna kawas ieu. "Padli! manéh pikir kalayan henteu bisa milu ujian? Manéh Fikir rumus PISIKA éta ngan cukup DIAPALKEUN waé? Engké jaga ulah diulang deui enya Padli!" mengerjakan PR PISIKA kau . Padahal ngaranna Fadli. Kacau bener tuh basa.

  Ieu kuring boga carita deui: "Hayu urang ameng ka DUPAN...angkatna numpak mobil APP... diditu urang meser inuman PANTA jeung seprit...tong hilap urang meser DANKIN heula..".  (Maksudna Dunkin Donut,hohohoho).

  Carita deui yeuh: Aya saurang jeger (Nyaho pan jeger? Jeger téh preman) hayang gaya leungeunna ditatoan gambar kalinci. Tapi tulisan dihandapna "Fly Boy". Wakakakakakak. Maksudna Playboy. Wakakakakak. Asalna mah hayang gaya, éh kalahka jadi GHAYYYYAA, Wakakakak.

  Ieu kuring boga sawatara conto tulisan anu kungsi kuring taluntik anu katukeur antara hurup p, f, sarta v.
  1. Oper Kuantiti
  2. Hard Coper
  3. Fax: Pax
  4. Nongton TIPI
  5. Pibre glaas
  6. Pormalitas
  7. Propit (Kuduna profit pan enya?)
  8. Liperpool & Ase Milan

  Mangkana sungutna Urang Sunda "kudu dikafut heula meh teu ngacafruk". Kuduna kudu dikaput heula meh teu ngacapruk. Hartina kudu dijait kajeun ngga ngacapruk. Ngacapruk téh naon nya hartina? Hésé ngajelaskeunana. nu nulisna oge ngacafruk...da urang Sunda.

  Sumber diropea ti :   http://www.indomp3z.us/

  Ariel", "Luna", sarta Literasi Séks Sunda

  BARI nungguan béja saha saéstuna palaku sarta nu nyebarkeun vidéo matak ibur éta, anu ngabalukarkeun energi urang tersedot, aya alusna urang niiskeun pasualan éta kalayan naluntik hal-hal nu leuwih substansial séks ti perspektif kearifan Sunda. Urang pasti sapuk, riwayat ngeunaan séks sakolot hikayat manusa éta sorangan. Yén pasualan séks lain saukur obrolan sakurilingeun hubungan biologis, tapi hubunganana pohara kompleks. Saban kitab suci sok menyisipkan séks minangka bagian ti téma anu diangkatna. Baheula urang Yunani ngomongkeun séks sarua pentingna kalayan ngadiskusikan pulitik, sastra, sarta filsafat. Urang India ngamekarkeun disiplin élmu kama-sutra, di Jawa manggihan pembahasannya dina Serat Centhini, Serat Gatholoco, sarta Serat Asmaragama.

  Dina panaluntikan Sigmund Freud, séks ieu pisan anu jadi energi pangbadagna anu ngusikkeun peradaban. Sajarah baris beku sabot séks tercerabut ti kamanusaan. Kawas disebutkeun Michel Foucault yén manusa lain saukur makhluk sosial, insan simbolik, tapi ogé dina waktu anu sarua ciri utama anu némpél nyaéta makhluk jeung lambak hasrat anu menggelagak (desiring subject). Alatan séks aya pakait lain ngan ukur ku pasualan individu tapi oge sosial, henteu ngan "awak" tapi ogé transenden, henteu sawates lokal laki-rabi tapi ogé pageuh hubunganana kalayan nagara, henteu sawates mistis tapi ogé pohara ideologis. Loba anggota déwan témpo poé anu karierna ancur gara-gara henteu bisa nahan napsuna. Nilik ka tukang Cleopatra, Ken Dedes, sarta séjénna némbongkeun harti anu sarua.

  SÉKS ogé jadi bagian penting dina literasi budaya Sunda saeutikna direpresentasikan dina istilah jorang sarta cawokah. Kawas ditembrakkeun Ayatrohaedi (1939-2006) "Si Ka-bayan Cawokah atawa Jorang?" dina buku Séks, Teks, Konteks Awak sarta Seksualitas dina Wacana, lamun/o-rang ngarujuk ka harti awak pornografis, mangka cawokah leuwih ngabogaan muatan harti séks minangka hiji hal anu agung sarta mencerahkan, séks minangka média pikeun ngawangun keseimbangan hirup boh dina aras pribadi boh hubunganana kalayan sosial sarta kamanusaan komo ogé pakait jeung realitas kapangéranan kawas baheula kungsi di-maktubkan Kong Fu Tze yén séks nyaéta katup pikeun matangkeun harkat hiji jalma.

  Literasi sastra Sunda kuno méré gambaran séks ka urang kalayan tipologi, nyaéta kahiji, seks anu diwanoh minangka hubungan biologis di mana awak awéwé nyaéta simbol pikeun moro kenikmatan. Séks awéwé minangka, nginjeum Baudrillard sapertos bahan baku (raw material) sistem pertukaran tanda (sign exchange) dina raraga ngamekarkeun nilai simbolis (sign value). Sunten Jaya nyaéta inohong fiktif dina pantun lila anu ngawakilan séks sawates hiji hal anu jorang ngareduksinya saukur pasualan ranjang kawas dina syair Raden Sunten Jaya//Di nu geulis meting//Di nu denok mondok//Di nu goréng balik poe//Ari mahugi ku ali beu-si//Jandari dipundut devi//

  Kadua, nyaéta kebalikannya. Séks minangka hiji hal anu "transenden". Séks minangka panto asup pikeun ngawangun hubungan harmonis antara dirina jeung awéwé, sosi-al-kerajaan komo kapangéranan kawas disimbolisasikan hubungan antara Dewi Asri sarta Mundinglaya Kusumah dina guguritan anu ditulis penyair pangmashurna sapanjang sajarah Sunda, Haji Hasan Mustapa Nyai Déwa Asri di Sanubari/Nya Mundinglaya di Sawarga/Lalaki di kolong wiati/Lalanang di kolong jagat udeg-udeg di buana/Naruhkeun umur di pangaweruh /nadahkeun nyawa urang mah di pangabe-tah/hade jampejeung pangome/me-nak tedak pajajaran/Pajajaran so-teh jajaran pasar/Jajar pasar bangsa jelema//

  Di leungeun Sunan Ambu, dina carita pantun Lutung Kasarung, ogé inohong Purbasari nyaéta minangka simbol awéwé anu anu geus ngaleuwihan "awak" seksinya. Ku kituna kalayan séksna manéhna bisa ngahudang carita wayang//nyilokakeun nyuk-cruk laku//nyukcruk laku nu bahaya

  TANGTU ogé pasualan cawokah boga tempat dina sastra Sunda mutakhir sapertos ditulis sastrawan awéwé samisal Aam Amilia, Popon Saadah, Holisoh M.E, Chye Retty, Etti RS, atawa satrawan lalaki samisal Godi, Deden Abdul Aziz, Cecep Busrdansyah sanajan lain hiji hal anu dominan. Sok Sanajan henteu se-revolusioner nafas séks dina Supernova-na Dewi Lestari sarta atawa Larung, Saman-na Ayu Utami. Saeutikna geus ngaleuwihan naon anu disebutkeun Harry Aveling séks awéwé minangka "mawar berduri." Pengungkapan sumanget emansipatoris sacara "malibir". Komo ahir-ahir ieu Godi minangka sastrawan Sunda kiwari kalayan lirik sarta pilihan téma pangkuatna geus menebar téma cawokah dina Facebook-nya.

  Tangtu dimensi cawokah dina talari séks Sunda jadi penting diobrolkeun minangka siasat pikeun meng-counter séks anu didominasi arus budaya/orang ngaliwatan média anu mustahil dikontrol internet kawas anu ditampilkeun "Ariel", "Luna" sarta "Cut Tari".

  Wacana cawokah talari Sunda metot pikeun dijadikeun opsi ti materi atikan séks saprak dini, malahan sabot ayeuna média geus mintonkeun lalaki sarta awéwé ngan sawates "awak". Awak (wangwangan) geus jadi idéologi lain ngan pikeun merangsang hasrat seksual na-mun ogé mangaruhan hiji jalma dina ngagubragkeun pilihan pulitikna. Malahan sabot salon, operasi plastik, kebugaran sarta konsultan pulitik menggeser pentingna nalar ieu pisan kabudayaan jorang éta. Boa-boa perkara "Ariel-luna" nyaéta le-tupan ti gunung es kabudayaan jorang anu tengah urang rayakan.**

  ASEP SALAHUDIN,
  Wawakil Réktor IAILM Pasantrén Suryalaya Tasikmalaya.
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...